Archivní fondy a sbírky

    Státní okresní archiv Rakovník shromažďuje dokumenty vzešlé z činnosti institucí, podniků či osobností, které působily (nebo dosud působí) na území stávajícího okresu. Uvedené dokumenty jsou v archivu rozřazeny, a to podle jejich původců (instituce, podniku, osobnosti apod.) do tzv. fondů, nebo do sbírek. Jde především o materiály jednotlivých obecních úřadů a o fondy Archiv města Rakovník a Archiv města Nové Strašecí, které zahrnují mj. starší materiál (nejstarší písemností je rakovnické privilegium Jana Lucemburského z r. 1319). Významné jsou rakovnické městské knihy, dochované především od 16. století (počínají však již r. 1384). Mezi okresní fondy náleží materiál Okresního úřadu Rakovník a okresních národních výborů (Rakovník a N. Strašecí), berních úřadů, okresních zastupitelstev aj. Archiv uchovává také fondy jednotlivých škol (zejména školní výkazy), farních úřadů, spolků a společenských organizací (Muzejní spolek Rakovník, TJ Sokol N. Strašecí aj.) či osobní fondy regionálních badatelů nebo kulturních pracovníků (Jan Renner, Miroslav Görtler, Václav Kočka, Antonín Cikánek aj.). Celkové množství spisového materiálu dosahuje 3200 běžných metrů.

    K nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším fondům Státního okresního archivu Rakovník patří Archiv města Rakovník. Jeho nejstarší písemností je již výše zmíněná listina Jana Lucemburského z r. 1319, kterou panovník potvrzuje předešlá privilegia a přivtěluje město ke královské komoře. Svým významem však listinu zastiňuje pamětní kniha z let 1384-1523. Nejstarší rakovnická městská kniha je zásadním pramenem pro sledování změn správy města v 15. století. Ke středověkým vzácnostem patří i rejstřík berně a královského úroku  z let 1436-1449. Kniha dokumentuje hospodářství města Rakovníka, rozvoj města, řemesel, sociální strukturu obyvatel. Archiv města Rakovníka však především obsahuje jeden z nejkomplexnějších souborů městských písemností raného novověku. Toto specifikum poskytuje jedinečnou možnost poznat blíže každodenní život předbělohorské doby. Ve zmiňovaném fondu lze nalézt řadu dalších významných a zajímavých dokumentů i z pozdějších období, například koncept smlouvy o vzniku spojené várečné společnosti, sepsaný známým právníkem Aloisem Pravoslavem Trojanem. Obdobným fondem je Archiv města Nové Strašecí obsahující písemnosti od 17. století. První dochovaná městská kniha je trhová z let 1610-1669 a nejstarším privilegiem je konfirmace Ferdinanda III. z roku 1652. Hospodářské postavení a ekonomiku uvedených měst dokreslují fondy cechů. K charakteristickým pro Rakovník patří sladovníci s nejstaršími písemnostmi. Listiny uložené ve fondu Cech sladovníků Rakovník obsahují tři cechovní artikule ve formě sešitu (nejstarší z r. 1571).

    Bohatě zastoupené okresní fondy poskytují základní materiál k politickému hospodářskému, národnostnímu a kulturnímu vývoji. Ve fondu Okresního úřadu Rakovník najdeme i návrh praporu sboru městských ostrostřelců z roku 1913. Významně zastoupené jsou v archivu fondy škol, kde většina písemností sahá svým vznikem do sedmdesátých a osmdesátých let 19. století a díky kronikám již do první poloviny 19 století. Mezi nejstarší školní kroniky na Rakovnicku se řadí kronika dnešního gymnázia v Rakovníku, původně první reálky v českých zemích. Reálka byla otevřena v r. 1833, ale kronika již zachycuje jednání o jejím zřízení a potíže s její výstavbou od r. 1827. Až do roku 1872 je psána výhradně německy, poté česky. Duchovní život regionu přibližují četné fondy děkanských, farních a vikariátních úřadů obsahující pamětní knihy, mešní ohlášní knihy, knihy záduší a nadací. Ve fondu Děkanský úřad Rakovník najdeme plány novogotické úpravy kostela sv. Bartoloměje, vypracované koncem 19. století Josefem Mockerem. Rakovnický archiv se může pochlubit četnými fondy spolků a společenských organizací snad ze všech obcí regionu. Za pozornost stojí především Pěvecko-hudební spolek Rakovník, Divadelní ochotnická jednota Tyl Rakovník, Okrašlovací spolek Rakovník, Muzejní spolek Rakovník, Klub československých turistů - odbor Rakovník, Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí, Spolek Muzeum novostrašecké, TJ Sokol Nové Strašecí. Mezi nejstarší patří spolky náboženské, čtenářské, pěvecké a podpůrné, postupně přibývaly vzdělávací, hospodářské, kulturní a osvětové, sportovní a hasičské. Divadelní ochotnická jednota Tyl Rakovník obsahuje hru Zdeňka Štěpánka “Nezbedný bakalář“ s autorovými poznámkami, rakovnický Pěvecko-hudební spolek zajímavý materiál ke spolkovým aktivitám Zikmunda Wintra z doby jeho působení v Rakovníku. Součástí fondu Klub československých turistů odbor Rakovník jsou materiály Komitétu pro záchranu hradu Krakovce s agendou spojenou s aktivitami ve prospěch jeho záchrany hradu z let 1914-1928. Patří sem velmi zajímavý soubor fotografií hradu Krakovce architekta Eduarda Sochora z roku 1911.

    S regionem jsou spojeny i fondy řady výrazných osobností. Rukopisy četných regionálních historických témat jsou uloženy ve fondu učitele, muzejníka a archiváře Jana Rennera a regionálního historika Václava Kočky. Zachycení boje proti nacismu na Rakovnicku a dokumenty protifašistického odboje Středočeského kraje jsou zastoupeny v osobním fondu regionálního historika a pedagoga Miroslava Görtlera. Nejenom dokumenty z desetiletého působení na reálce v Rakovníku obsahují osobní archivní dokumenty českého historika a spisovatele Zikmunda Wintra, ale i rukopis novely „Rozina sebranec“. S Rakovníkem je spjata i osobnost významného českého herce Zdeňka Štěpánka, který ve městě prožil dětství a studentská léta. Jeho herectví je zastoupeno plakátem k filmu Otakara Vávry Nezbedný bakalář z roku 1946, kde Štěpánek ztvárnil hlavní roli bakaláře Jana.

    V archivu jsou zastoupeny rozsáhlé archivní soubory tradičních podniků působících v Rakovníku a okolí, které dokumentují vývoj svých původců v druhé polovině 19. století, rozvoj industrializace, změny způsobené znárodněním, období socialistického hospodaření až po privatizaci či zánik (Rakovnická továrna na výrobu šamotového zboží „RAKO“, Rakovnické keramické závody n. p., František Otta Rakovník, Rakona n. p. Rakovník, Ing. J. Vltavský a. s., TOS n. p. Rakovník). Písemnosti uvedených fondů doprovází množství obrazových dokumentů. 

    K důležitému bohatství Státního okresního archivu Rakovník patří rovněž materiály zařazené ve sbírkách. K nejzajímavějším patří Sbírka map nebo fotografií.    

Přehled všech archivních fondů a sbírek

Informace o všech archivních fondech a sbírkách našeho archivu lze získat z Archivního VadeMeCa.