Pro badatele
badatelna_chodovec.jpg

Centrální badatelnu SOA v Praze i 12 badatelen jednotlivých středočeských státních okresních archivů může využívat každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu.

Nahlížet lze především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů, katalogů a soupisů. Ty, které jsou v digitální podobě, jsou soustředěny v aplikaci Archivní Vademecum, s možností fulltextového vyhledávání a rezervace archiválií ke studiu formou e-košíku. Ostatní archivní pomůcky v papírové podobě si musí badatel prostudovat osobně při návštěvě příslušné badatelny, kde si domluví termín další návštěvu za účelem studia vybraných archiválií. Obecné informace o archivech a o archivních souborech, které spravují, naleznete na stránkách MV ČR.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (především elektrografické a digitální kopie), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem. Tyto služby vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Státním oblastním archivem v Praze.

Součástí jednotlivých pracovišť jsou také archivní knihovny umožňující výlučně prezenční studium. Výpůjčky z knihovny probíhají ve stejném režimu, jako u archiválií. Přehled publikací v knihovních fondech všech pracovišť Státního oblastního archivu v Praze najdete v souhrnném katalogu.

Základní informace pro návštěvníky badatelny

Před vstupem do prostor badatelny si odložíte svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz nebo pas pro potřeby vyplnění badatelského listu.

Po Vašem podpisu do knihy návštěv, vyplnění a kontrole vyplněného badatelského listu Vám budou předloženy příslušné archivní pomůcky – inventáře, katalogy aj., případně zapůjčen ke studiu předem objednaný archivní materiál.

Vaše požadavky na předložení archiválií můžete při návštěvě badatelny zaznamenat na formulář Žádost o předložení archiválií, kam uvedete své jméno, datum předpokládané návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s Vámi pracovník badatelny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jejich fyzický stav, rozměry a kapacitu úložných prostor badatelny. V rámci jedné objednávky připravujeme nejvýše 5 knih (včetně matrik), 3 kartony nebo 3 jednotlivé spisy. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně.

Jsou-li již k dispozici distribuční (mikrofilmové, digitální, elektrografické) kopie pro studijní účely, nebudou Vám archiválie předloženy v originále.

Studium archiválií ve všech badatelnách Státního oblastního archivu v Praze je pouze prezenční, není možné si archiválie odnášet mimo prostory badatelny. S archiváliemi předloženými ke studiu je potřeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pro archiválie v knižní podobě je povinné používat molitanové stojany či podložky. Při pořizování výpisků mohou badatelé používat pouze obyčejné tužky či notebooky. Objednané a studované archiválie jsou rezervonány pro badatele po dobu 30 dní od jeho poslední návštěvy (pokud v této lhůtě badatel nezahájí studium, je materiál automaticky vrácen zpět do depozitáře).

Badatel může při osobním studiu archiválií v badatelně po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu. Za tímto účelem vyplňuje formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení, který obdrží při návštěvě badatelny.

V rámci SOA v Praze můžete navštívit badatelny těchto pracovišť: centrální badatelna v Praze, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-venkov, Příbram, Rakovník.