Podbrdsko
Zaměření titulu

Posláním sborníku Podbrdsko je vydávání odborných článků ze všech oborů společenských věd včetně prací z historie krajiny a přírody, které se vztahují k danému regionu. Ten byl vymezen nejen územím bývalého okresu Příbram, ale i oblastmi Brd a jejich podhůří v bývalých okresech Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Praha-západ a také oblastí Sedlecka-Prčicka.

Sborník pravidelně přináší údaje také materiály vztahující se k výzkumům archeologickým, etnografickým i geologickým.

Oddíl Paměti a vzpomínky obsahuje většinou narativní texty rodáků a obyvatel.

Významné osobnosti regionu jsou připomínány v oddílu Jubilea a nekrology.

Zařazovány jsou Zprávy o činnosti Hornického muzea, Anotace a recenze.

První číslo sborníku vyšlo v roce 1994.

Vydavatelem sborníku je Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresni archiv Příbram, Archivní 4, 149 00 Praha 4 (IČ 70979391), Hornické muzeum Příbram, nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram - Březové Hory (IČ 00360121) a Městské muzeum Sedlčany (IČ 70973431). Redakce sídlí na adrese Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram.

Vydavatelé

Státní okresní archiv Příbram, Hornícké muzeum Příbram, Městské muzeum Sedlčany.

Vedení

Redakční rada

PhDr. Věra Smolová

JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D., PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. David Hroch, Mgr. Petra Kantorová, Mgr. Rastislav Korený, Ph. D., PhDr. Jaroslav Kozlík, Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph. D., Mgr. Klára Posekaná, Mgr. Tereza Pruchová, Mgr. Pavel Škácha, Ph. D., Mgr. Jiří Topinka, Mgr. Václav Trantina, PaedDr. Josef Velfl

Technická redakce: Mgr. Kateřina Jobeková Habrová

Periodicita

Sborník vychází jednou ročně.

ISSN

1211-5169

Kontakt

Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII; e-mail: soka-pribram@soapraha.cz; tel: 311 000 701

Pokyny pro autory

Příspěvky do sborníku Podbrdsko přijímá redakce na adrese Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII, e-mai: soka-pribram@soaprah.cz, tel. 311 000 701. Teritoriálně je obsah přijímaných příspěvků vymezen oblastí širšího Podbrdska a středního Povltaví, tedy někdejšího politického okresu Příbram s rozsáhlými přesahy na všechny strany. Obsahově se sborník zabývá původními historickými, pomocně vědními, archeologickými, etnografickými a obecně vlastivědnými příspěvky. Rozsahově jsou příspěvky omezeny na 30 normostran, přičemž větší rozsah příspěvku je teoreticky možný, je však nutné jej konzultovat s redakcí. Současně s prací předá každý autor příspěvku podklady pro překlad resumé v rozsahu maximálně jednoho odstavce a současně kontakt na autora (adresa, e-mail).

Redakce vyžaduje následující úpravu předkládaných příspěvků: jsou přijímány statě, materiály, recenze, anotace a zprávy v digitalizované podobě. Text je možné odevzdat na CD nebo poslat e-mailem v některém z obecně rozšířených textových editorů (MS Word). Ve Wordu je vhodné rozlišovat pomlčku v časových nebo stránkových rozsazích (–) a spojovník podle pravidel pravopisu (-). V hlavním textu používat co nejméně zkratek, zkracovat je možné v poznámkovém aparátu. Poznámky se píší pomocí automatických poznámek pod čarou. Je důležité, aby text nebyl nijak vnitřně upravován, složitě strukturován a formátován. Všechny grafické úpravy bude moci autor provést při korekturách. Dodávané obrazové přílohy mohou být i v digitální podobě, musí však mít odpovídající kvalitu, tedy minimálně 300 dpi při velikosti 1:1 k zamýšlenému tištěnému rozměru obrázku. Autor dodá k obrazovým přílohám popisky a do textu příspěvku vyznačí pořadové číslo (Obr 1), kde má být který obrázek umístěn.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout, omezit rozsah příloh a upravit poznámkový aparát, a to bez jakékoliv náhrady. Příspěvky do sborníku nejsou honorovány.

Redakce doporučuje používat tento způsob citace literatury - struktura jednoduchého bibliografického záznamu (podle ISO 690). Vzory citací: www.citace.com. Citace pramene možno generovat na https://www.citacepro.com/. Při citaci z internetového zdroje, pokud je URL příliš dlouhá, není nutno uvádět ji celou, pouze její hlavní část. Nedoporučujeme používat zkracovačů.

Recenzní řízení

Sborník není recenzovaným odborným časopisem.