Středočeský sborník historický
Zaměření titulu

SSH je odborným recenzovaným periodikem evidovaným u Ministerstva kultury. Na jeho stránkách jsou uveřejňovány studie z oboru historie, archivnictví, památkové péče apod., které souvisejí s územím dnešního Středočeského kraje nebo archivními fondy uloženými ve středočeských archivech. Také jsou v jeho rámci otiskovány recenze monografií pojednávajících o dějinných událostech, činnostech, lokacích či osobách pojících se taktéž ke středním Čechám, zprávy o realizovaných konferencích, seminářích nebo výstavách Státního oblastního archivu v Praze a jeho spřátelených institucí. Mimo zájem nestojí ani zprávy o historii archivů, muzeií a knihoven Středočeského kraje či medailonky k životním výročím výrazných osobností jmenovaných oborů.

Vydavatelé

Státní oblastní archiv v Praze

Vedení

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (předseda redakční rady), prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. (tajemnice redakce), Mgr. Beata Kempná, prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., PhDr. Karin Pátrová, Ph.D., PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D., prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Martina Šumová, PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.

Periodicita

SSH vychází 2x ročně.

ISSN

0585-4172

Kontakt

Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. (tajemnice redakce), SOA v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4; ssh-redakce@soapraha.cz

Pokyny pro autory

  • rukopis je předán redakci na CD nebo zaslán elektronickou poštou jako příloha ve formátu *doc nebo *rtf (řádkování alespoň 1,5, bez zkratek, užití verzálek, podtžení v textu apod.)
  • přílohy rukopisu (obrázky, grafy, tabulky) jsou předány v samostatných souborech (tj. nevložené do rukopisu) ve formátu *.tif nebo *.eps v rozlišení 300 dpi
  • poznámky se číslují průběžně arabskou číslicí v podobě horních indexů (např.15, bez odsazení a až na gramatické výjimky umístěny za tečku nebo čárku), začínají velkým písmenem, končí tečkou a umisťují se pod text na stránce (počet řádek na stránce a úhozů je stejný, jako u vlastního textu)
  • resumé, abstrakt, klíčová slova a tzv. vizitka se odevzdávají v českém jazyce (resumé v rozsahu maximálně 2 stran, abstrakt 10 řádků, vizitka obsahuje kontaktní adresu a stručnou odbornou charakteristiku autora)
  • v citacích se uvádí příjmení autora verzálkami, následuje čárka, křestní jméno zakončené dvojtečkou (při opakování se křestní jméno zkracuje), za ní název práce kurzivou (monografie, vícesvazkové práce, diplomové práce apod.), následuje tečka, místo vydání a letopočet, dále čárka a citovaná strana; jedná-li se o článek ve sborníku nebo v časopise, je periodikum uvedeno kurzivou, díly, ročníky a svazky periodik arabskou číslicí (při první citaci se vypisuje celý název sborníku nebo periodika, při opakování se název zkracuje, např. zavedenou zkratkou)

Příklady citace literatury:

TUREK, Rudolf: Počátky české vzdělanosti. Praha 1988, s. 63.

MACEK, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). 2. Šlechta. Praha 1994, s. 45.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava – PRAŽÁKOVÁ, Jana: Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000, s. 118–119.

PROCHÁZKOVÁ, Eva: Hrdelní soudnictví města Berouna v letech 1621–1680. Středočeský sborník historický (dále SSH) 18, 1992, s. 5. Při opakované citaci: PROCHÁZKOVÁ, E.: Hrdelní soudnictví města Berouna, s. 10.

HAASOVÁ, Marie: Z dějin minoritské koleje sv. Jakuba v Praze. In: BERAN, Jiří (ed.): Akademiku Václavu Vojtíškovi k 75. narozeninám. Praha 1958, s. 58.

KRÁKORA, Tomáš: Kodikologické dílo prof. dr. Miroslava Boháčka. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav pomocných věd historických a archivnictví. Brno 2010, 45 s. [citováno: 5. 8. 2010]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109298/ff_b.

Recenzní řízení

Odevzdaná studie je otištěna na základě posudků dvou recenzentů, které jsou následně poskytnuty autorovi jako podklady pro úpravu či doplnění rukopisu.

Koncepce periodika
Soubor ve formátu PDF ke stažení