Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
Zaměření titulu

Časopis je vědeckým odborným periodikem, které je zaměřeno na historii pražského okolí. To zahrnuje především dnešní okresy Praha-západ, Praha-východ (včetně okrajových částí dnešní Prahy mimo historická pražská města), Kladno a Nymburk, v širším měřítku i další regiony nedaleko Prahy. Časopis přináší příspěvky z široké oblasti historických věd – historie, historické demografie, heraldiky, architektury, kulturních dějin, kunsthistorie či archeologie. Kromě recenzovaných studií, drobnějších materiálů a zpráv poskytuje také prostor pro recenze a anotace literatury a výstav, které souvisí s vymezeným regionem. 

Vydavatelé

Státní okresní archiv Praha-východ, Státní okresní archiv Praha-západ, Státní okresní archiv Kladno, Státní okresní archiv Nymburk, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum Čelákovice.

Vedení

Vědecká rada:

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.; Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.; Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.; Mgr. Jan Kypta, Ph. D.; PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.; Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.; PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Výkonná redakce:

PhDr. Martin Dolejský; Mgr. Martin Hůrka; PhDr. Karel Koucký; PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. (vedoucí redaktorka); Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Šulc; Mgr. Igor Votoupal

Periodicita

Časopis vychází 2x ročně.

ISSN

1805-3874

Kontakt

Příspěvky se zasílají na e-mailovou adresu: karin.patrova@soapraha.cz, případně poštou na adresu: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29.

Pokyny pro autory

Sborník přináší poznatky k historii pražského okolí, které je vymezeno územím dnešních okresů Praha-západ, Praha-východ (včetně tzv. Velké Prahy mimo historická pražská města), Kladno a Nymburk. Ve sborníku lze po dohodě publikovat i texty s územním přesahem nebo vymezené jinak než teritoriálně. Sborník sestává z částí studie, materiály, zprávy a literatura a výstavy; studie podléhají recenznímu řízení. Přijímány jsou příspěvky ze všech historických věd. Uveřejněné příspěvky jsou honorovány.

Termíny a způsob odevzdávání příspěvků

Sborník vychází 2 x ročně. Uzávěrka prvního čísla je 31. prosince, uzávěrka druhého čísla je 31. května. Rukopisy se zasílají v elektronické podobě na e-mailovou adresu: karin.patrova@soapraha.cz, nebo poštou na adresu: Státní okresní archiv Praha-západ, Pražská 728, 252 29 Dobřichovice. Příspěvky lze rovněž po domluvě předat jinému členu redakční rady. Odevzdané příspěvky a poskytnuté podklady se vrací zpět jen na základě vyžádání autora. Redakce žádá autory o uvedení doručovací adresy.

Požadavky vůči autorům příspěvků

Rozsah příspěvku do rubriky studie by neměl přesáhnout 70 normostran (1800 znaků včetně mezer na normostranu), u materiálů 30 normostran, u recenzí 6 normostran, u anotací 2 normostrany a u zpráv 10 normostran. Součástí příspěvku do rubrik studie nebo materiály je povinně krátký abstrakt postihující cíl (příp. výsledek) práce a seznam klíčových slov. Překlad do cizího jazyka zajišťuje redakce. Svolení k publikování, je-li ho zapotřebí (především u reprodukcí), si obstarávají zásadně autoři příspěvků. Tato svolení je třeba dodat do redakce společně s příspěvkem. Texty se předávají ve formátu doc, docx, rtf příp. odt, veškeré netextové části příspěvku (obrázky, tabulky, grafy apod.) v samostatných souborech. Obrazové přílohy se předávají v nejvyšší dostupné kvalitě (v minimální velikosti 800 x 1200 bodů, maximálně však 3000 x 4000 bodů), ve formátu JPG, případně TIFF. U obrazových příloh musí být přesně uveden zdroj a krátký popis. Konečný výběr obrazového materiálu je na uvážení redakce.

Způsob citací v poznámkovém aparátu

Při citacích v poznámkovém aparátu se postupuje podle vzoru Českého časopisu historického, případně na základě dohody redakce s autorem (např. u archeologických textů) dle jiného vzoru. Poznámkový aparát se standardně umísťuje na konci strany. Citace z archivního materiálu musí být co nejpřesnější, uvádí se vždy název a místo archivu, název fondu či sbírky a bližší určení (signatura, číslo knihy, inventární číslo, folio).

Ukázky citací:

Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
Karel MALÝ, Der böhmische Beitrag zum Modell des europäischen Absolutismus, in: Gerhard Köbler – Hermann Nehlsen (Hg.), Wirkungen europäischer        Rechtskultur, München 1997, s. 695–705.
Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1654, Praha 1954.
Pavel BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe osvícenského absolutismu v habsburské monarchii, Československý časopis historický 29, 1981, s. 879–905
P. BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe, s. 890. (opakovaná citace) TAMTÉŽ, s. 172n., 178nn. (odkaz k titulu citovanému v předchozí citaci)

V případě opakované citace téhož časopisu, edice, fondu apod. je vhodné uvádět jen jejich zkratku, ta však musí být uvedena v závorce již při první citaci.

Další pokyny

Zkratky a zkratková slova v hlavním textu příspěvku se rozepisují. Je-li s ohledem na charakter textu vhodné (například pro úsporu místa) zkratky použít i v hlavním textu, musí být připojen jejich seznam. V hlavním textu příspěvku není dovoleno užívat jakýkoliv způsob grafického zvýrazňování vyjma tučného písma u nadpisů a kurzívy (podtrhávání, velikost písma, prokládání znaků apod.).

Recenzní řízení

Texty zařazené do rubriky Recenzované studie jsou podrobeny nezávislému recenznímu řízení. Autor je povinen před vydáním zapracovat připomínky recenzentů do studie. Články uveřejněné v rubrice Recenzované studie je možné vykázat jako výsledky výzkumu s cílem získání podpory dle zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Koncepce periodika
Soubor ve formátu PDF ke stažení