O nás
chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v Praze (dále též jen archiv) je organizační složkou státu v rezortu MV ČR. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu, nemá vlastní právní subjektivitu. V čele archivu stojí ředitel, který řídí činnost archivu.

Státní oblastní archiv v Praze je veřejným archivem a správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Středočeského a hlavního města Prahy. Vnitřními organizačními jednotkami archivu jsou státní okresní archivy. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Působnost archivu stanoví § 49 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Archiv zejména:
 • Kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původců.
 • Projednává přestupky a ukládá pokuty podle zákona za přestupky fyzickým a právnickým osobám, u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv.
 • Provádí výběr archiválií ve skartačním a v mimo skartačním řízení. Bližší informace o výběru archiválií u původců, včetně informací pro likvidátory obchodních společností obsahuje sekce pro původce.
 • Provádí výběr archiválií u dokumentů nabídnutých České republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají. Přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy. Bližší informace ke koupi, darování a úschově archiválií jsou zveřejněny v sekci pro původce.
 • Rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a proti protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení, případně posuzuje tyto protokoly za podmínek stanovených v zákoně.
 • Provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které nenáleží do jeho péče a dále provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče.
 • Vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona. Základní informace z evidence archiválií zpřístupňuje archiv ve webové aplikaci Archivní VadeMeCum zde. Informace z evidence archiválií zpřístupňuje na celostátní úrovni rovněž Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách.
 • Pečuje o archiválie, čímž se rozumí jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění.
 • Poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby.
 • Provádí konzervaci a restaurování archiválií.
 • Umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do archiválií náležejících do jeho péče. Vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky. Informace o podmínkách zpřístupňování archiválií v badatelnách našeho archivu, o poskytování kopií, výpisů a opisů z archiválií, o rešerších, o zapůjčování archiválií mimo archiv (např. za účelem pořádání výstav) jsou k dispozici v sekci pro badatele. Archiv provádí výběrovou digitalizaci archiválií za účelem jejich zpřístupnění pro badatelskou veřejnost. Digitalizované archiválie lze prohlížet pomocí webové aplikace na adrese http://ebadatelna.soapraha.cz.
 • Rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě za podmínek stanovených zákonem.
 • Vyjadřuje se k žádosti o koncesi „Vedení spisovny“ a kontroluje stavebně technický stav a bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu koncesované živnosti vedení spisovny, kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny. Bližší informace jsou k dispozici zde.
 • Plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií.
 • Vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie. Přehled všech vydaných publikací je na této stránce. Informace o vydávaných odborných a vlastivědných periodikách naleznete zde.
 • Zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie. Archiv zřizuje odbornou knihovnu v Praze a při každém z okresních archivů. Souborný katalog všech knihoven je k dispozici zde. Samostatný katalog každé z knihoven je dostupný ze stránek příslušného okresního archivu.
 • Plní další odborné archivní úkoly uložené zákonem.
Členění archivu

Archiv se člení na oddělení. V souladu se zákonem o státní službě jsou státní okresní archivy považovány za oddělení archivu. V čele těchto oddělení stojí vedoucí.

Oddělení Státního oblastního archivu v Praze

Oddělení fondů veřejné správy
Oddělení zemědělsko-lesnických, rodinných a osobních fondů a matriční agendy
Oddělení fondů hospodářských subjektů
Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví
Ekonomicko-správní oddělení
Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Sekretariát ředitele
Oddělení metodiky

Státní okresní archiv Benešov
Státní okresní archiv Beroun
Státní okresní archiv Kladno
Státní okresní archiv Kolín
Státní okresní archiv Kutná Hora
Státní okresní archiv Mělník
Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích
Státní okresní archiv Příbram
Státní okresní archiv Rakovník

Organizační struktura SOA v Praze

Dobrovolníci a studenti na praxi

V našem archivu mohou nalézt uplatnění také dobrovolníci a studenti středních a vysokých škol, kteří povinně absolvují povinnou praxi nebo se jinak prakticky odborně vzdělávají. Více informací o našem dobrovolnickém programu a studentských praxích jsou k dispozici zde.

Povinně zveřejňované informace

Všechny povinně zveřejňované informace, informace o veřejných zakázkách a volných místech, jakož i další důležitá sdělení lze nalézt v sekci úřední deska.