Archivní fondy a sbírky

 Ve Státním okresním archivu Nymburk jsou uloženy písemnosti vzešlé z činnosti institucí a osobností, které existovaly či dosud působí na území politického okresu Nymburk. Převažují tak dokumenty vzniklé po roce 1850, avšak část uložených materiálů je staršího data. Písemnosti jsou rozděleny do archivních fondů a archivních sbírek. Archivní fond tvoří dokumenty vzešlé z činnosti jednoho původce (instituce, osoby), materiály v archivních sbírách jsou spojeny svou podobou obsahovou nebo vnější (fotografie, plakáty, mapy atp.) Státní okresní archiv Nymburk spravoval k 31.12.2018 celkem 1980 fondů o velikosti 4544 bm archiválií.

Nejstarší dochované písemnosti se nacházejí v archivních fondech měst a městeček. Archivy měst Nymburk, Poděbrady, Sadská, Lysá nad Labem, Městec Králové a Rožďalovice uchovávají cenná svědectví o dějinách těchto lokalit i bližšího okolí. Mezi nejcennější dochované archiválie patří tzv. smolná kniha města Nymburka z 16. a 17. století. Charakteristický městský život ilustrují materiály z fondů řemeslnických cechů a živnostenských společenstev.

Nejobsáhlejšími a nejdůležitějšími fondy jsou fondy politických úřadů, fungujících od roku 1850. Jsou to fondy okresních úřadů Poděbrady a Nymburk, na ně pak navazující fondy okresních národních výborů a nového Okresního úřadu Nymburk z let 1990-2002. Na obecní úrovni tyto fondy doplňují archivy obcí do roku 1945, archivy místních národních výborů a archivy obecních úřadů po roce 1990. Pro 19. století a první tři desetiletí 20. století jsou důležité i fondy okresních zastupitelstev, samosprávných institucí fungujících paralelně se státní správou.

Další skupinou archivních fondů jsou fondy justiční Okresního soudu Poděbrady, Nymburk a Městec Králové. Finanční správu dokumentují fondy berních úřadů Nymburk, Poděbrady a Městec Králové, pokračující po roce 1950 fondem Okresní finanční správy Nymburk.

Velkou skupinu dokumentů tvoří fondy základních a středních škol. Zcela výjimečný je archivní fond Ukrajinská hospodářská akademie Poděbrady dokumentující existenci jedné z prvních vysokých škol založené ukrajinskými emigranty po říjnové revoluci.

Badatelsky oblíbené jsou fondy různých spolků, kulturních, sportovních i hospodářských a finančních (záložny, kampeličky). V archivu se dále nalézají fondy významných podniků, z nichž je třeba upozornit na fond poděbradských skláren, některých cukrovarů nebo též fond Československé státní lázně Poděbrady, který obsahuje archiválie od vzniku lázní až do doby proměny v akciovou společnost. Jako depozitum jsou v archivu uloženy materiály farních úřadů římskokatolické církve.

V archivu jsou také uloženy osobní fondy významných osobností spjatých s regionem. Mezi nejzajímavější patří pozůstalost Josef Vojáčka, amatérského historika Lysé nad Labem a okolí, hudebního skladatele Josefa Vlacha Vrutického, Dmytro Antonoviče, profesora Ukrajinské hospodářské akademie či Josefa Truhláře, náčelníka České obce sokolské.

Z archivních sbírek stojí za pozornost především rozsáhlá sbírka plakátů průběžně doplňovaná i v současnosti.

Přehled všech archivních fondů a sbírek

Informace o všech archivních fondech a sbírkách našeho archivu lze získat z Archivního VadeMeCa.