Historie archivu

Státní okresní archiv Mladá Boleslav je v současné době (k 21. 10. 2019) správcem 2 181 fondů a sbírek o celkové velkosti 3 745,29 bm.

Tyto archiválie vznikaly u původců sídlících na území dnešního okresu Mladá Boleslav, ať již se jedná o státní nebo samosprávné instituce, školy, justiční orgány, zájmové organizace, farní úřady, společenstva a spolky, družstva, některé průmyslové podniky nebo vznikly vlastní sbírkovou činností archivu. V mnoha případech se jedná o písemnosti s větším než regionálním významem. Nejstarší doklady jsou v archivu uloženy ve fondech archiv města Mladá Boleslav (1334) a Bělá pod Bezdězem (1337). Kromě těchto dvou fondů patří k dalším nejvýznamnějším fondy okresních úřadů Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště, které poskytují ucelený přehled o vývoji regionu v oblasti politické, ekonomické i společenské od poloviny 19. století. Významné doklady o rozvoji vzdělanosti pak představuje fond bývalého mladoboleslavského piaristického gymnázia, jednoho z nejstarších v Čechách.

Původní mladoboleslavský městský archiv byl spravován městskými písaři a umístěn ve sklepení radnice, která byla postavena v letech 1555 – 1559. První archivní inventář byl pořízen již v roce 1687 a velká péče byla archivu věnována i v následujících desetiletích. Nezájem o staré písemnosti se začal projevovat až na přelomu 18. – 19. století přímo úměrně tomu, jak se rozrůstala vlastní písemná agenda úřad. Rozsáhlé změny v uspořádání státní správy v padesátých letech 19. století a vítězství českého živlu v obecní správě v roce 1863 vedly k oživení péče o starý městský archiv. Jeho správcem se stal na několik desetiletí budovatel muzea, sběratel historických památek a známý regionální historický publicista profesor František Bareš. Značný zásah do struktury městského archivu představovalo období okupace, kdy došlo ke skartaci spisů z období 2. poloviny 19. století. Na ochranu před leteckými útoky byl městský archiv v roce 1944 převezen do školy v Horních Stakorách a do zámku v Krnsku, kde se bez úhony dočkal konce války. V roce 1946 se vrátil opět do prostor městské radnice, tehdy sídla MNV.

Zásadní změnu přineslo pak vládní nařízení o archivnictví ze 7.5. 1954, na jehož základě byl od 1.7. 1956 mladoboleslavský městský archiv převzat do okresní správy. Ke stejnému datu byly převzaty i ostatní městské archivy na území bývalého okresu – v Benátkách nad Jizerou, Kosmonosech a Dobrovicích.

Poslední velkou změnu představovala správní reorganizace k 1.7. 1960, po níž okresní archiv postupně převzal fondy zrušeného Okresního archivu Mnichovo Hradiště, který měl svou pobočku v Bakově nad Jizerou a bělskou pobočku bývalého Okresního archivu Doksy. Písemnosti byly v jednotlivých pobočkách uloženy většinou v ne zcela vyhovujících prostorách a objektech určených jiným účelům. V Benátkách a Bělé pod Bezdězem v zámku, v Bakově nad Jizerou, Kosmonosech a Mnichově Hradišti na faře, v Mladé Boleslavi a Dobrovicích v radnici a v Dobrovicích a Mnichově Hradišti také v hospodářských objektech. Tyto prostory byly ve většině případů již tehdy zcela naplněny svozy provedenými v průběhu 50. let.

Rada ONV sice již 1.2. 1963 uložila odboru pro vnitřní věci ONV snažit se o získání dalších prostorů v Mladé Boleslavi, avšak mělo trvat ještě řadu let, než došlo k prvním změnám. Po novém projednání prostorové situace archivu v radě ONV 4.1. 1967 (v té době užíval archiv 35 depotních místností v 7 městech a obcích okresu) bylo předsedovi komise rady ONV k řešení otázky mladoboleslavského hradu uloženo, aby vedl v patrnosti požadavek okresního archivu na přidělení vhodných místností v mladoboleslavském hradě po jeho uvolnění pro kulturní účely. Následovalo další usnesení rady ONV z 11.3. 1970, aby bylo archivu po vyklizení hradu přiděleno cca 1000 m plochy. Vzhledem k tomu, že celý objekt mladoboleslavského hradu ale začalo od roku 1972 užívat okresní muzeum, zůstal problém umístění archivu nadále nevyřešen. K neutěšenému stavu se přidružily i problémy personální, které odbornou činnost zatěžovaly po celou první polovinu 70. let. V podstatě již krizovým stavem archivu se rada ONV zabývala opět 30.8. 1979, kdy bylo rozhodnuto, že nejracionálnějším řešením neutěšeného stavu bude výstavba nové účelové budovy. Akce však nakonec nebyla pojata do plánu 7. pětiletky. Ke zdárnému konci byla nakonec alespoň dovedena jednání o získání depozitáře ve Vinařících a tak po předchozí přípravě archiválií započalo v létě 1982 stěhování depozitářů z Mnichova Hradiště, Bělé pod Bezdězem, Bakova a části centrály v Mladé Boleslavi. Došlo tak k pohybu asi 1500 bm archiválií. Stěhování pokračovalo v menší míře i v letech 1983 a 1984.

Ze záměru dokončení adaptace vinařického zámku pro depozitáře a garáží ONV v sousedství archivu pro potřebu jeho centrály však již v následujících letech sešlo a různé havarijní situace ve zbývajících depozitářích byly opět řešeny nevyhovujícími provizorii a tento stav trval, po roce 1989 i pod tlakem restitučních zákonů, až do roku 1994, kdy se po všech problémech opět objevil na scéně mladoboleslavský hrad, pro jehož část, tehdy již v havarijním stavu, se do té doby hledalo jiné využití, protože Okresní muzeum nemělo na rozsáhlou rekonstrukci finance. Proto bylo vedením okresního úřadu rozhodnuto, že bude palácové křídlo hradu s oběna věžemi rekonstruováno na náklady okresního rozpočtu pro potřebu archivu. Po kolaudaci díla 29.5. 1997 nastalo postupné stěhování jednotlivých depozitářů do nové centrály a provoz v ní byl slavnostně zahájen počátkem října 1997.

Prostorové problémy, se kterými se mladoboleslavský archiv po léta potýkal, měly samozřejmě dopad na úplnost fondů, které spravuje, protože v některých obdobích nemohly být vůbec přejímány archiválie a docházelo ke ztrátám u jejih původců. Přesto patří náš archiv k předním archivům středních Čech jak co do dochovalosti, tak i stáří jím spravovaných fondů.