Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska
Zaměření titulu

Znovuobnovený sborník Boleslavica začal vycházet v roce 2012. Navazuje na sborník stejnojmenného názvu, jehož poslední číslo vyšlo v roce 1968. Sborník je zaměřen na území okresu Mladá Boleslav. Jeho hlavním úkolem je každoročně přinášet původní vědecké studie z oblasti historie, archeologie, etnologie a dějin umění, ochrany přírody a krajiny, odborné články a edice pramenů, jakož i recenze literatury a zprávy o činnosti archivu a muzeí Mladoboleslavska. Součástí každého ročníku je rovněž historicko-vlastivědná bibliografie Mladoboleslavska za předcházející rok.

Vydavatelé

Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska

Vedení

Redakční rada:

Jiří Filip (Muzeum Mladoboleslavska), výkonný redaktor

Mgr. Jan Juřena (Státní okresní archiv Mladá Boleslav), výkonný redaktor

Mgr. Kateřina Jeníčková (Muzeum Mladoboleslavska)

Mgr. Tomáš Herian (Státní okresní archiv Mladá Boleslav)

PhDr. Luděk Beneš

Mgr. Jana Dumková (Muzeum města Mnichovo Hradiště)

Mgr. Pavel Sosnovec (Muzeum Mladoboleslavska)

Mgr. Ivana Sýkorová (Muzeum Mladoboleslavska)

RNDr. Václav Petříček (Kosmonosy)

PhDr. Ladislav Futtera (Gymnázium dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav)

 

Periodicita

Vychází 1 x ročně.

ISSN

nepřiděleno

Kontakt

Mgr. Jan Juřena, e-mail: jan.jurena@soapraha.cz; boleslavica@seznam.cz

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku Boleslavica

Přijímány jsou původní příspěvky s historickou a vlastivědnou tématikou a tématikou ochrany přírody a krajiny s těžištěm v území současného okresu Mladá Boleslav. Vítány jsou studie a články, drobnější zprávy, edice, anotace nebo recenze regionální literatury, bibliografie apod. Podmínkou pro otištění příspěvku je jeho dobrá odborná úroveň se zvládnutím stěžejních pramenů a literatury, stylistická a gramatická správnost textu i splnění formálních podmínek k jeho úpravě (viz níže). V případě zjištění závažných nedostatků si redakce vyhrazuje právo příspěvek vrátit k úpravě a doplnění.

Příspěvky jsou přijímány na adrese: Sborník Boleslavica, Muzeum Mladoboleslavska, Hrad – Staroměstské nám. 1, 293 01 Mladá Boleslav nebo prostřednictvím e-mailu: boleslavica@seznam.cz.

Text je nutno odevzdat v elektronické podobě (soubor DOC, DOCX), obrazové přílohy nejlépe v elektronické podobě (formát JPG, TIF); scany s min. rozlišením 300 dpi. V případě doprovodných ilustrací dodejte jako zvláštní soubor i jejich seznam s popisky, přičemž dbejte, aby názvy obrazových souborů nezaměnitelně odpovídaly názvům v seznamu (musí být uveden název souboru/obrázku, popisek a zdroj, z něhož byl obrázek získán – např. odkaz na uložení v archivním fondu, publikaci, jméno autora fotografie nebo nákresu a rok pořízení atd.). Dodržujte platná pravidla českého pravopisu, věnujte pozornost interpunkci a vazbám v souvětích, jména a názvy uvádějte správně a v celém textu jednotně (v případě starých německých názvů dohledejte dnes platný český název). K příspěvkům je nutné připojit podklad pro cizojazyčné summary (max. ½ strany) a výběr pěti klíčových slov. S příspěvkem dodejte rovněž údaje o autorovi: jméno a příjmení, tituly, název instituce, popř. bydliště.

Úprava textu

Text odevzdávejte jako soubor DOC nebo DOCX vytvořený v programu Microsoft Word. Zarovnání k levému okraji, typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché (velikost 1), okraje výchozí (2,5 cm z obou stran). Zásadně neodsazujte mezerníkem; využívejte tabulátor, řádky neukončujte Enterem (kromě ukončení odstavců), nerozdělujte slova; nevkládejte sloupce, vícečetné mezery ani zalomení stránek. Pro určení rozsahu, např. počet stran nebo let, používejte dlouhé pomlčky bez mezer: s. 27–29, 1936–1938 apod.

Poznámkový aparát a zkracování

Poznámky (odkazy) je nutné vkládat pod čáru na dané stránce, nikoliv až na konec příspěvku, využijte automatické vkládání poznámek pod čarou. Automaticky používejte tyto zkratky: k. (karton), kn. (kniha), sign. (signatura), s. (strana). Další zkratky nejprve rozepište a při opakovaném použití zkracujte v tomto formátu: fond (f.), inventární číslo (inv. č.), podsbírka (pods.), další zkratky používejte v tomto formátu: viz, in: U odkazovaných publikací a periodik uvádějte u první citace úplný název autora a díla včetně podtitulu: Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 10; Miroslav ČVANČARA – Jaroslav ČVANČARA, Zaniklý svět stříbrných pláten, Praha 2011, s. 122, při opakované citaci zkracujte v tomto formátu: J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 27; M. ČVANČARA – J. ČVANČARA, Zaniklý svět, s. 127, nepoužívejte zkratek c. d. apod. Při opakované citaci institucí využijte vhodnou zkratku: Národní archiv Praha (NA Praha), Státní okresní archiv Mladá Boleslav (SOkA MB), Muzeum Mladoboleslavska (MMB) apod. V případě použití zkratky u jména autora rozepište celé jméno autora do hranaté závorky: –vb– [Veronika BARTOŠOVÁ], Rozhovor s vedoucí Městské knihovny v Dobrovici paní Růženou Kubínovou, in: Nové Dobrovicko. Zpravodaj Dobrovicka, roč. 26, 2011, č. 5, s. 2. V případě umístění dvou shodných citací samostatně pod sebou zkracujte až po úroveň shodného tvaru pomocí Tamtéž. Příklad: Josef PEKAŘ, Bílá hora, s. 10. Tamtéž, s. 27. Muzeum Mladoboleslavska, podsbírka Písemnosti, Pozůstalost Barbory Hoblové, inv. č. 662/5, Osobní deník, Deníkový záznam ze dne 29. března 1876. Tamtéž, Deníkový záznam ze dne 4. dubna 1876.

Vzor způsobu citací v poznámkách:

a) samostatné publikace

Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19. Miroslav ČVANČARA – Jaroslav ČVANČARA, Zaniklý svět stříbrných pláten, Praha 2011, s. 122.

b) autorizované stati v kolektivních publikacích

Jiří RUBÍN, Období po roce 1945, in: Na pozvání Masarykova ústavu II. Redd. V. Doubek – M. Pehr – J. Tomeš, Praha 2005, s. 136. Ivo KOŘÁN, Neděliště, in: Umělecké památky Čech, díl 2. Red. E. Poche, Praha 1978, s. 456–457.

c) články v časopisech

Dušan TŘEŠTÍK – Josef ŽEMLIČKA, O modelech vývoje přemyslovského státu, in: Český časopis historický, roč. 105, 2007, č. 1, s. 262–282. Karel HERČÍK, První boleslavští průmyslníci, in: Boleslavan. Časopis Statutárního města Mladá Boleslav, roč. 15, 2011, č. 4, s. 15.

d) články ve sbornících

Vladimír RUDA, Z dějin textilního průmyslu v Kosmonosích, Josefově Dole a Mladé Boleslavi do začátku 20. století, in: Boleslavica ’68, Mladá Boleslav 1969, s. 73. Josef PETRTYL, Historická dokumentárnost nálezů mincí v podhůří Krkonoš, in: Krkonoše – Podkrkonoší 4, Hradec Králové 1969, s. 9–28.

e) články v novinách

Městský biograf, in: Mladoboleslavské listy, roč. 27, č. 81, 12. 10. 1912, s. 5. Václav KULICH, Změňte vyhlášku Čsl. obilní společnosti č. 26, in: Rodný kraj. Krajský orgán Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, roč. 28, č. 6, 7. 2. 1935, s. 8.

f) encyklopedie

Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 371, heslo Mladá Boleslav. Petr VOIT, Encyklopedie knihy, Praha 2008, s. 442, heslo Klaudyán.

g) edice

Gustav FRIEDRICH (ed.), Desky dvorské království Českého, díl VII, První kniha půhonná z let 1383–1407 (Tabulae curiae regalis per Bohemiam, Tomus VII, Liber citationum primus, inde ab anno MCCCLXXXIII usque ad annum MCCCCVII), Praha 1929, s. 67, č. 176. Věra JENŠOVSKÁ (ed.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16), Tomus I, Fontes Archivi capituli metropolitani eccl. Pragensis, Fasciculus 3, Ann. 1388–1391, Pragae 1974, s. 779, č. 3224.

h) citování z nepublikovaných (diplomových, disertačních)

prací Lenka PROCHÁZKOVÁ, Mnichovo Hradiště 1866–1895. Každodenní život malého města v druhé polovině 19. století. Diplomová práce, FF UK v Praze, 2011, s. 91. Eva ČULÁKOVÁ, Spolková činnost v Mladé Boleslavi v letech 1850–1915. Diplomová práce, PdF TU Liberec, 2004.

ch) archivní a muzejní materiál

Při citaci materiálu uloženého v archivech nebo muzeích citujte nejprve název instituce, poté název fondu, inventární číslo, číslo kartonu a signaturu (je možné kombinovat podle způsobu zpracování fondu, vždy je ale nutné zachovat sestupný charakter). Pokud není patrné ze samotného textu, uveďte na konec citace charakter dokumentu. Příklady citací:

Státní okresní archiv Jičín (dále SOkA Jičín), fond (dále f.) Archiv města Jičín 1361–1945 [1963] (dále AM Jičín), kn. č. 261, Kronika obce, díl VIII.–IX. 1933–1934, s. 216–219. SOA Praha, f. Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573–1949) (dále Sbírka matrik), Farní úřad (dále FÚ) Kosmonosy, Kniha okřtěných v chrámu Páně farním Kosmonoském (1825–1842), inventární číslo (dále inv. č.) 20, fol. 66. • NA Praha, f. Předsednictvo ministerské rady 1918–1945 (dále PMR), inv. č. 2461, k. 3180, Hlášení OkÚ Jičín o postřelení respicienta FS Františka Valenty, odeslané 18. září 1938 Předsednictvu ministerské rady. • Muzeum Bělá pod Bezdězem (dále MBpB), podsbírka (dále pods.) Písemnosti, inv. č. AP291, Protokol četnické stanice Bělá pod Bezdězem o bezdůvodném ztýrání čs. státních občanů říšskoněmeckými oddíly z 20. října 1938, adresovaný Okresnímu úřadu Mnichovo Hradiště. • Muzeum Mladoboleslavska (dále MMB), pods. Fotografie, inv. č. 10596.

i) ústní svědectví

Musí obsahovat jméno pamětníka, jeho adresu, vztah k popisované události a datum zachycení vzpomínky – např. Josef Novák, bytem Brno, Merhautova 20; člen brněnské organizace Obrana národa (1939–1940), záznam učiněn 20. 2. 1990.

j) internet

Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Výzkum a vývoj v České republice [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední změna 19.01.2011 09:54 [cit. 27. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415.

Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný! Děkujeme, že dodržováním uvedených podmínek přispíváte k bezproblémovému průběhu redakčního zpracování sborníku. Těšíme se na spolupráci.