Confluens: vlastivědný sborník Mělnicka
Zaměření titulu

Confluens: vlastivědný sborník Mělnicka vydává Státní okresní archiv Mělník ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník. Confluens navazuje na dlouholetou tradici vydávání periodika v letech 1938–1941 mělnickým muzejním spolkem. Cílem sborníku je prohlubovat historické, společenskovědné i přírodovědné poznatky o mělnickém regionu a historickými studiemi a články tak přispívat k rozšiřování znalostí o bohaté historii města Mělníka a jeho okolí.

Confluens připravujeme jednou za dva roky o rozsahu cca 250-300 stran a je tvořen příspěvky od historiků a odborníků příbuzných vědních oborů, studentů historie i vlastivědných pracovníků.

 

Obsah Confluens č. 6
Obsah Confluens č. 7
Obsah Confluens č. 8
Obsah Confluens č. 9
Obsah Confluens č. 10                                                                                                                                                                                                         

Obsah Confluens č. 11

Obsah Confluens č. 12

Obsah Confluens č. 13

Vydavatelé

Státní okresní archiv Mělník, Regionální muzeum Mělník.

Vedení

Redakční radu časopisu tvoří: PhDr. Nikola Michňová (předsedkyně), Mgr. Lukáš Snopek (výkonný redaktor), Mgr. Petr Kopička, PhDr. Jiří Petráš, Mgr. Dalibor Státník, Ph.D., Mgr. Marcela Šášinková, PhDr. Jaroslav Šulc.

Periodicita

Jednou za dva roky.

ISSN

1801-7266

Kontakt

Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, Mělník 276 01, e-mail: nikola.michnova@soapraha.cz, tel.: 315 622629

Pokyny pro autory

Regionální muzeum Mělník a Státní okresní archiv Mělník si vás dovolují pozvat k publikování v periodiku CONFLUENS: VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK MĚLNICKA.

Confluens: vlastivědný sborník Mělnicka uveřejňuje původní, česky psané práce a sdělení, jejichž témata se vztahují k minulosti českých zemí se zvláštním zřetelem k území mělnického okresu.

Rozsah rukopisu je omezen na 20–30 normostran (1 800 znaků s mezerami) včetně příloh. Pro recenze a zprávy doporučujeme rozsah do pěti stran téže normy. Práce musí obsahovat jasné vymezení metody, stručné shrnutí výsledků a vědecký poznámkový aparát, popř. seznam pramenů a literatury. České shrnutí sloužící jako podklad pro překladatele je nutné dodat současně s vlastní studií a nemělo by přesáhnout dvě normostrany. Překlad shrnutí do německého jazyka zajišťují vydavatelé sborníku.

Rukopisy by měly být zpracovány v textovém editoru Microsoft Word, font Times New Roman, velikost písma 12; vědecký aparát uvádějte ve formě poznámek pod čarou. Pro zasílání příspěvků můžete využít níže uvedené kontaktní údaje spoluvydavatelů: Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54; resp. Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, 276 01 Mělník. V případě komunikace skrze elektronickou poštu využívejte adresu nikola.michnova@soapraha.cz nebo muzeum@muzeum-melnik.cz.

V rukopisech se prosím přidržujte zvyklostí vycházejících z níže uvedeného citačního úzu. Uvedeny jsou příklady pro citování archivního pramene, pramenné edice, monografie a dílčího článku v seriálové (časopis), resp. příležitostné publikaci (sborník z konference).

  • SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutné Hory, sbírka privilegií, inv. č. 2a/KH.
  • Josef EMLER (ed.), Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente, Praha 1884.
  • František PURŠ, Náš Mělník. Listování jeho historií, Mělník 2010.
  • Hospodářské zásluhy Fr. Opy, Mělnické listy z 3. dubna 1931, ročník XIII, číslo 14.
  • Miloš GARKISCH, Počátky piaristického školství v Berouně, Středočeský sborník historický 24, 1998, s. 27–33.
  • Jan ROYT, K ikonografii révy vinné v Čechách, in: Jan Kilián (red.), Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a raném novověku. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.– 4. dubna 2008, Mělník 2009, s. 219–228.

Jako obrazové přílohy jsou vítány kvalitní fotografie, mapy a schémata. Obrázky prosím nevkládejte přímo do textu příspěvku. Pro konečné zpracování je obrázky vhodné dodat přes elektronickou poštu, a to ve formátu jpg. nebo tif.

Redakční rada si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů. Veškeré úpravy může autor posoudit při korektuře. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Texty jsou publikovány bez nároku na honorář. Konečné rozhodnutí o zveřejnění textu je v kompetenci redakční rady.