Archivní fondy a sbírky

V kutnohorském okresním archivu jsou uloženy především historické i novodobé archiválie státních a samosprávných úřadů s působností v rámci okresu Kutná Hora. Z historických fondů jsou nejvýznamnější archivy měst Kutná Hora, Čáslav a Kaňk nebo kutnohorských horních a mincovních úřadů, které obsahují historické prameny často jedinečné hodnoty z období pozdního středověku a raného novověku. Některé z nich jsou uznány jako kulturní památky: kutnohorský právní rukopis s opisem horního zákoníku Ius Regale Montanorum z počátku 15. století, dvě nejstarší kutnohorské městské knihy z 15. století a početný soubor čáslavských privilegií z let 1341-1526.

Z novodobých fondů mají klíčový význam písemnosti okresních úřadů či okresních národních výborů Kutná Hora a Čáslav, které obsahují například evidenci spolků a živností nebo úplné operáty sčítání lidu pro bývalý politický okres Čáslav z let 1869-1921. Jsou zde uloženy také písemnosti okresních soudů, finančních a berních úřadů, městských a obecních úřadů (včetně obecních kronik), škol, římskokatolických far, spolků či řemeslnických cechů. Z archivních sbírek je nejvýznamnější čáslavská a kutnohorská sbírka historických fotografií či sbírka pečetidel. Z osobních fondů jmenujme písemné pozůstalosti Jana Erazima Vocela, jednoho ze zakladatelů české archeologie, Josefa Kajetána Tyla, malíře Felixe Jeneweina nebo čáslavského archeologa a muzejníka Klimenta Čermáka.

Přehled všech archivních fondů a sbírek

Informace o všech archivních fondech a sbírkách našeho archivu lze získat z Archivního VadeMeCa.