Antiqua Cuthna
Zaměření titulu

Ediční řada Antiqua Cuthna byla založena 21. 12. 2005. Jednotlivé svazky jsou zaměřeny na témata z historie, archeologie, dějin umění a památek Kutnohorska a Čáslavska, které jsou doplěny studiemi o souvisejících tématech v kontextu českých a středoevropských dějin. Monotematicky koncipované svazky reflektují zvolený okruh otázek z hlediska mezioborové spolupráce. Texty jsou doplněny cizojazyčnými abstrakty (němčina, angličtina). Redakční radu tvoří zástupci regionálních, ale i celostátních pracovišť z oboru historie, dějin umění, památkové péče nebo archeologie, tedy muzeí, archivů a pracovišť Archeologického ústavu AV ČR nebo Národního památkového ústavu.

Vydavatelé

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě.

Vedení

Redakční rada:

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Archeologický ústav AV ČR, Praha), předseda redakční rady
PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. (Státní okresní archiv Kutná Hora), hlavní redaktor
PhDr. Jiří K. Kroupa, Ph.D. (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě; Koniasch Latin Press, Praha), výkonný redaktor

Ing. Martin Bartoš, CSc. (Univerzita Pardubice)

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Dr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum Kolín)
Bc. Josef Kremla (České muzeum stříbra, Kutná Hora)
PhDr. Pavel Novák, CSc. (Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova, Kačina)
Mgr. Viktor Pohanka (Státní okresní archiv Kutná Hora)
PhDr. Aleš Pospíšil (Národní památkový ústav, Kutná Hora)
PhDr. Martin Tomášek, Ph.D. (Národní památkový ústav, Praha)
Mgr. Radek Tvrdík (MAS Lípa pro venkov, o.s., Zbraslavice)
PhDr. Jarmila Valentová (Městské muzeum a knihovna Čáslav)
PhDr. Jana Vaněčková (Státní okresní archiv Kutná Hora)
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Kutná Hora
doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

Periodicita

Vychází příležitostně

ISSN

1803-1374

Kontakt

PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., e-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

Pokyny pro autory

Příspěvky spolu s podklady pro krátký cizojazyčný abstrakt (překlad zajišťuje redakce) zpracované v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce: Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257, 284 80 Kutná Hora (www.soapraha.cz; vojtech.vanek@soapraha.cz). Časopis umožňuje uveřejnění příspěvků s poznámkovým aparátem zpracovaným podle vzoru Českého časopisu historického s poznámkami pod čarou vždy na příslušné stránce, tak s citacemi obvyklými v archeologických a přírodovědných periodikách v závorkách v textu (např. Archeologické rozhledy). V tomto případě žádáme autory o uvádění plných křestních jmen autorů citovaných děl v závěrečném seznamu literatury. Příjmení budou ve výsledné podobě textu vysázena kapitálkami. Prosíme autory, aby příjmení nezvýrazňovali kapitálkami psanými "napevno" nebo zapnutním klávesy Caps Lock. Název díla v citaci je psaný kurzivou.

Jazyk cizojazyčných abstraktů: němčina, angličtina (překlad zajišťuje redakce)

Vzory citací při využití způsobu běžného v historických pracích:
Heinrich G. Voigt, Adalbert von Prag. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten Jahrhundert, Westend – Berlin 1898.
Jadwiga Karwasińska (ed.), Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, Warszawa 1962 (= Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, IV/1).
Jiří Sláma, Plzeň-Doubravka. K problému věrohodnosti svatovojtěšské tradice, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Sborník ze sympozia k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce, Praha 1997, s. 25-29.
Johannes Fried, Gnesen – Aachen – Rom: Otto III. und der Kult des heiligen Adalbert. Beobachtungen zum älteren Adalbertsleben, in: Michael Borgolte (ed.), Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“, Berlin 2001, s. 273-279.

 

Při opakovaných citacích téhož díla se zkracuje křestní jméno iniciálou a název se uvádí zkráceně, tj. obvykle první 1-3 slova názvu, následuje pouze odkaz na číslo strany
(J. Sláma, Plzeň-Doubravka, s. 26).

Vzory citací při využití způsobu běžného v archeologických a přírodovědných pracích:

V textu:

(Nový – Sláma – Zachová 1987, 294).

 

Seznam literatury:

Nový, Rostislav – Sláma, Jiří – Zachová, Jana 1987: Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha.

Recenzní řízení

Každá doručená stať je předána k posouzení dvěma nezávislým recenzentům z příslušného oboru, kteří vypracují písemný recenzní posudek. Jeho výsledkem je závěr, zda je stať doporučena k otištění, k částečnému přepracování nebo doplnění, případně zda recenzent doporučuje odmítnout její otištění. Autor stati je seznámen s výsledky recenzního řízení a s případnými doporučeními recenzenta.

Koncepce periodika
Soubor ve formátu PDF ke stažení