Historie archivu

Základy Státního okresního archivu Kolín byly vytvořeny archivy měst a městeček okresů Kolín, Český Brod a Nový Bydžov. Ještě před zřízením okresních archivů poč. 50. let 20. století působily městské archivy v Kolíně, Českém Brodě, Kouřimi a Týnci nad Labem, svůj archiv měli také ve Stříbrná Skalici, Kosteleci nad Černými lesy a Žiželicích. V těchto archivech působili zkušení pracovníci, kteří stáli u jejich zrodu většinou již ve 40. letech 20. století a rekrutovali se z řad dobrovolných vlastivědných pracovníků – učitelů, úředníků, právníků.

Okresní archiv Český Brod zřízený v roce 1950 za účelem „soustředění a zachránění archivních památek českobrodského okresu“ patřil mezi první okresní archivy v Pražském kraji. Kromě Podlipanského muzea v Českém Brodě, kde měl své sídlo, byly archiválie uloženy v depozitářích v okolí města (Tismice, Skramníky) a v Kostelci nad Černými lesy, jehož městský archiv převzal pod svou správu.

Okresní archiv Kolín začal působit v roce 1952. Sídlil v přízemí budovy ONV Kolín, v bývalé dvoraně Městské spořitelny. Jeho součástí se staly kolínský městský archiv, umístěný v suterénu kolínské radnice, městský archiv v Týnci nad Labem a Kouřimi, z nichž se staly pobočky okresního archivu.
V roce 1960, při územní reorganizaci státní správy, došlo ke sloučení obou okresních archivů. Tehdy převzal kolínský okresní archiv do správy převážnou část písemností ze zrušeného českobrodského okresního archivu, který se stal jeho pobočkou. Vzhledem k tomu, že došlo k odtržení jižní a severní části českobrodského okresu, byly do okresních archivů Nymburk, Benešov a Praha–východ delimitovány archivní fondy oddělených obcí. Naopak nově vzniklý okresní archiv převzal archivní fondy několika obcí zrušeného okresu Nový Bydžov včetně městského archivu v Žiželicích. Při územní reorganizaci v roce 1996 získal SOkA Kolín místní fondy několika nově připojených obcí okresu Nymburk, včetně města Peček.
Poč. 70. let byly kanceláře v přízemí ONV zrušeny, pracovníci se přestěhovali do dvou místností v suterénu kolínské radnice, a pro archiválie byly získány náhradní depozitáře v Kolíně i mimo Kolín (Libenice, Poboří).
Počtem depozitářů se stal okresní archiv prototypem nejhůře umístěného archivu v republice. Tato situace neumožňovala plnit archivu plně své hlavní poslání, především přejímat archiválie k trvalému uložení a zpřístupňovat rozsáhlé archivní fondy. Dlouho neřešená prostorová situace a nekonečné průtahy ze strany zřizovatele vedly v roce 1981 k personálním změnám. Neutěšený stav archivu, jak se zdálo, se měl vyřešit vybudováním depozitáře z velké školní budovy v Jestřábí Lhotě v roce 1986. Soustředěním archiválií z depozitářů Tismice, Skramníky, Kostelec nad Černými lesy, Polní Voděrady, děkanství Týnec nad Labem a Libenice si archiváři sice polepšili, ale jak se ukázalo, trvale vysoká relativní vlhkost v rekonstruované budově znehodnocovala archiválie, které byly předtím umístěny v suchém prostředí. V polovině roku 1989 se dočkal okresní archiv nové centrály ve víceúčelové budově v Zahradní ulici čp. 278 nedaleko centra Kolína, kde mohl umístit kanceláře, knihovnu, badatelnu a pořádací místnost a ještě zbylo místo na nejcennější archiválie.
V 90. letech 20. století byla provedena generální oprava depozitáře v Poboří, proběhla výstavba depozitáře při centrále v Zahradní ulici, postupně byla získána celá budova pro potřeby archivu, byly nově upraveny prostory pro veřejnost – badatelna a šatna.
V souvislosti s prováděním reformy státní správy, při níž byl ke dni 31. 12. 2002 zrušen Okresní úřad Kolín, stal se okresní archiv od 1. 8. 2002 součástí Státního oblastního archivu v Praze.
 
Vedoucí a po roce 1966 ředitelé Státního okresního archivu Kolín:

1950–1960 Karel Bednařík
1952–1958 Vojtěch Prášek
1958–1981 Zdeněk Bisinger
1981–1985 Zdeněk Procházka
1985–1990 Vlastimil Netík
1990–2012 Zuzana Miškovská
2012-dosud Lenka Neřoldová