Informace pro badatele
Kontaktní informace
Zahradní 278, Kolín IV, PSČ 280 02
321 724 273
Email: soka-kolin@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00

Dotazy na badatelnu

Email: soka-kolin@soapraha.cz
Telefon: 321 724 273

Informace pro badatele

Badatel je povinen si před zahájením studia prostudovat úplné znění Badatelského řádu Státního oblastního archivu v Praze – Státního okresního archivu Kolín. To, že se seznámil s ustanovením řádu, stvrzuje svým podpisem na badatelském listu! Badatelský řád je k dispozici v badatelně Státního okresního archivu Kolín (dále jen „archivu“) či na internetových stránkách archivu.

Archiválie badatel objednává písemně na tiskopise „Žádanka“, který je k dispozici při vstupu do badatelny, či na e-mailové adrese archivu. Badatel na žádanku uvede přesné označení fondu, inventární číslo, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), karton a datum, ke kterému mají být připraveny ke studiu. Archiválie budou na studovnu předloženy do 14 dnů, případně po domluvě (úřední knihy lze předložit zpravidla do 3 pracovních dnů, spisový materiál na volných listech, který bude profóliován, do 14 dnů). Pouze ve výjimečných případech s ohledem na provoz badatelny a množství objednaného materiálu mohou být předloženy archiválie ještě téhož dne. V jednom dni se postupně předkládají maximálně 3 kartony nebo 5 knih, ostatní archiválie budou posuzovány individuálně (listiny, mapy, plány, fotografie apod.). Objednané archiválie se předkládají postupně v takovém množství, jejichž počet a stav při vracení může zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně bez obtíží zkontrolovat.

Badatel je povinen před vstupem do badatelny odložit plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném – v šatně archivu! Do badatelny vnáší jen psací potřeby, případně (po dohodě se zaměstnancem pověřeným dozorem v badatelně) zařízení usnadňující nahlížení do archiválií (například přenosný počítač, fotoaparát apod.).

Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny. V badatelně archivu vyplní badatelský list. Nový badatelský list vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, a při každé změně tématu studia, popřípadě změně účelu nahlížení.

Badatel je povinen při vyplňování badatelského listu prokázat svou totožnost občanským průkazem (či cestovním pasem) zaměstnanci pověřenému dozorem v badatelně, který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat!

K nahlížení se předkládají archiválie starší třiceti let. Nahlížení je možné odepřít, neumožňuje-li to stav zpracování archiválií (archivní fond není uspořádán), fyzický stav archiválií či obsahují-li archiválie citlivé osobní údaje a dotčená fyzická osoba nedá souhlas k nahlížení (blíže § 37 zákona č. 309/2009 Sb.)

Při nahlížení se badatel řídí pokyny zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně. Při nahlížení do materiálů starších roku 1850 je badatel povinen použít ochranné rukavice. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.

Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří! Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány.

Archiv zhotovuje černobílé a barevné elektrografické kopie do formátu A3 či digitální kopie (skeny). Reprodukce archiválií, u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav, se neposkytují! Cena reprodukcí se řídí Ceníkem služeb poskytovaných veřejnými archivy (vyhláška č. 645/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.). Badatel může použít vlastní reprodukční zařízení (např. digitální fotoaparát). Reprodukce jsou určeny pro vlastní studijní potřebu.  

Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité archivní soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní údaje), z nichž bylo čerpáno. Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla nahlížením do archiválií uložených v archivu, zašle archivu jeden její výtisk. Jestliže čerpal z archiválií uložených ve více archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce; ostatním archivům sdělí bibliografické údaje o publikované práci!