Často kladené dotazy

Digitalizace

Kde jsou on-line přístupné digitalizované archiválie uložené ve Státním oblastním archivu v Praze?

Digitální studijní kopie archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, včetně všech jeho poboček, jsou zveřejňovány na webu eBadatelna. K dispozici jsou kopie v archivu deponovaných matrik z území dnešního Středočeského kraje (mimo tzv. živých matrik uložených na matričních úřadech), v menší míře pak zdigitalizované obecní kroniky, pozemkové knihy, mapy, listiny ad. Digitalizáty jsou průběžně doplňovány, viz sekce Dokumenty.

Je pro práci s eBadatelnou nutná registrace?

Není. Prohlížení digitálních studijních kopií je umožněno všem bez nutnosti registrace. Registrovaní uživatelé však mají navíc možnost stahování celých archiválií v ZIP balíčcích a vkládání uživatelských poznámek.

Předarchivní péče

Potřebuji zabezpečit dokumenty v rámci rušení obchodní společnosti, družstva či jiného původce zapsaného v obchodním rejstříku. Jak mám postupovat?

Informace pro likvidátory obchodních společností a dalších původců zapsaných v obchodním rejstříku jsou k dispozici v sekci Informace pro likvidátory.

Rád bych nabídl(a) archivu darem / k prodeji archiválie. Na koho se mám obrátit?

Máte-li zájem o darování či prodej archiválií obraťte se na předsedu nákupní komise Mgr. Martina Sováka, vedoucího Oddělení využívání archiválií a evidence NAD.

Využívání archiválií

Jaké archiválie jsou veřejnosti přístupné v badatelnách archivů?

Archiválie předkládáme ke studiu v souladu s tzv. archivním zákonem (č. 499/2004 Sb.), který omezuje studium archiválií mladších třiceti let, obsahující osobní a osobní citlivé údaje dosud žijících osob, archiválií ve špatném fyzickém stavu a nezpracovaných archivních souborů.

Sestavuji rodokmen vlastní rodiny. Jaké archiválie mohu studovat ve Státním oblastním archivu v Praze?

Pokud vaši předci pocházeli z území středních Čech, v první řadě lze využít našeho webu eBadatelna, který slouží jako úplný soupis u nás uložených matrik a také k jejich on-line studiu.

Dále je možné využít archiválie bývalých velkostatků, které jsou uloženy na pražské centrále, případně ve státních okresních archivech uložených knih vydaných domovských listů, rozličných evidencí obyvatelstva, sčítacích operátů, evidencí farních úřadů (snubní protokoly), školních výkazů ad.

Hledám dokumenty ze sčítání lidu. Kde je naleznu?

Sčítání lidu na našem území probíhala již od roku 1857. Sčítací operáty do roku 1921 jsou v případě svého dochování uloženy ve státních okresních archivech – dle jejich územní působnosti. Sčítání lidu z roku 1930 (a mladší) je uloženo v Národním archivu.

Hledám stavební plány svého domu. Kde je mohu nalézt?

Stavební plány existujících domů by se měly nacházet na místně příslušných stavebních úřadech. V případě, že neuspějete s dotazem u příslušného stavebního úřadu, můžete se obrátit na příslušný státní okresní archiv. Je možné, že některé stavební plány jsou součástí fondů archivů obcí nebo národních výborů, i když stavba dosud stojí. Náčrty staveb (zejména starších rodinných domů) bývají součástí fondů berních správ uložených taktéž ve státních okresních archivech. Plány větších budov pak mohou být uloženy ve spisovnách investora stavby či stavebního podniku.

Hledám doklady k rodinnému majetku (konfiskace, přídělové listiny, I. a II. pozemková reforma, revize majetkových dávek, válečné škody, sčítací listy živností a podniků apod.). Kde je naleznu?

Dokumenty lze hledat v archivním fondu Středočeský krajský národní výbor Praha, převážně v odboru zemědělském, finančním, hospodářském, práce a sociální péče, fondu národní obnovy, národním pozemkovém fondu při ministerstvu zemědělství, státní obvodové úřadovně pro pozemkovou reformu apod. Některé dokumenty lze též najít ve fondech státních statků, velkostatků nebo lesních společenstev uložených na centrále Státního oblastního archivu v Praze a fondech okresních národních výborů deponovaných ve státních okresních archivech.

Základní informace o převodech majetku, včetně pozemkových knih a sbírky listin (mladší roku 1850) jsou k dohledání na místně příslušných katastrálních úřadech.

Mám zájem o zjištění hodiny narození. Kde ho získám?

Hodinu narození je možné zjistit v tzv. porodopisech. S ohledem na dlouhé skartační lhůty u zdravotnických dokumentů doporučujeme v první řadě kontaktovat příslušnou porodnici, pokud již byla zrušena, tak jejího právního nástupce.

Na centrále SOA v Praze jsou k dispozici pouze dokumenty ze spisovny bývalého Krajského ústavu národního zdraví v Praze z let 1885–1918 a 1966–1980.

Ztratil(a) jsem vysvědčení/výuční list. Jak ho mohu získat?

V případě, že škola dosud existuje, doporučujeme obrátit se přímo na ni. Doklady o studiu (třídní výkazy, katalogové listy) se ukládají ve spisovnách škol po dobu 45 let a následně jsou předávány k trvalému uložení do příslušného státního okresního archivu, v jehož obvodu škola sídlila; v případě pražských škol zřizovaných pražským magistrátem do Archivu hlavního města Prahy, v případě soukromých pražských škol na centrálu našeho archivu – SOA v Praze.

Pokud potřebujete opis vysvědčení a zároveň již škola katalogy/výkazy předala do archivu, vystaví archiv kopii záznamů z katalogu a na jejím základě pak příslušná škola vystaví opis vysvědčení.

Hledám dokumenty pro výpočet důchodu nebo potvrzení doby zaměstnání (mzdové a evidenční listy). Kde je mohu získat?

Dokumenty sloužící k výpočtu důchodu nebo potvrzení doby zaměstnání nejsou archiváliemi, a proto se ve státních archivech neukládají. Archivy tedy neposkytují podklady pro důchodové zabezpečení.

Žadatelé se mohou obrátit:

  1. na existující společnosti (viz obchodní rejstřík ministerstva spravedlnosti) nebo na nástupnické organizace;
  2. na likvidátory podniků, kteří jsou povinni zabezpečit uložení těchto dokumentů, viz obchodní rejstřík.

Výjimkou z výše uvedeného mohou být některé zemědělské podniky a lesní závody sídlící na území Středočeského kraje. Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Jiřího Smitku, vedoucího Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy.

V případě zaměstnání u organizací zřizovaných ministerstvem zemědělstvím, je možné se obracet přímo na Správní archiv ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha - Nové Město, 221 812 384, 724 938 748, milena.barborova@mze.cz.