Státní okresní archiv Beroun

Státní okresní archivy jsou dle § 47 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vnitřní organizační jednotkou státního oblastního archivu.

Územní působnost státních okresních archivů Středočeského kraje je rozhodnutím ředitele Státního oblastního archivu v Praze vymezena hranicemi okresu platnými ke dni 11. 11. 2000.

Státní okresní archivy v současnosti přebírají k uložení archiválie vzniklé z činnosti veřejnoprávních a soukromoprávních původců s okresní nebo místní příslušností, případně z činnosti dalších fyzických a právnických osob s místem trvalého pobytu, sídlem nebo místem podnikání na území okresu. Archiválie vzniklé z činnosti veřejnoprávních a soukromoprávních původců s krajskou nebo regionální působností nebo z činnosti dalších fyzických a právnických osob s trvalým bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem na území Prahy, vyjma těch, které náležejí do péče Archivu hlavního města Prahy, se ukládají přímo ve Státním oblastním archivu v Praze. Stejným principem se řídí též rozdělení tzv. předarchivní péče o původce.