Archivní fondy a sbírky

Ve státním okresním archivu v Benešově jsou uloženy fondy a sbírky náležící do jeho působnosti. Jedná se o fondy měst, městeček a obcí, městských a místních národních výborů, obecních úřadů, okresních institucí, cechů, společenstev, škol, školních rad, farních, děkanských a vikariátních úřadů, spolků, hospodářských družstev, jednotných zemědělských družstev, peněžních ústavů, notářství či osobní fondy.

V péči archivu jsou dále sbírky plakátů a vyhlášek, map a plánů, fotografií, novinových výstřižků a soudobé dokumentace. K nejvýznamnějším archiváliím uloženým v depozitářích benešovského archivu patří: kroniky benešovské piaristické koleje (18. – 20. století), středověké a raně novověké listiny potvrzující městská privilegia (například pro Benešov či Vlašim), smolná kniha městečka Divišova z let 1617 – 1751, archiválie z fondu nejstarší české záložny ve Vlašimi či písemnosti z osobního fondu spisovatelky a mírové aktivistky Pavly Moudré.

Nejstarší archiválií je listina krále Vladislava II. pro město Vlašim z roku 1488.

V současné době je ve Státním okresním archivu v Benešově 1694 fondů. Množství veškerých archiválií činí 3 363,13 bm. Podrobnější informace o fondech uložených ve Státním okresním archivu v Benešově lze získat prostřednictvím příslušných archivních pomůcek nebo v rámci databáze programu PEvA.

Přehled všech archivních fondů a sbírek

Informace o všech archivních fondech a sbírkách našeho archivu lze získat z Archivního VadeMeCa.