Historie archivu

Dějiny Státního okresního archivu Praha-západ (SOkA Praha-západ) se začaly psát, podobně jako je tomu u jiných okresních archivů v Čechách, v první polovině padesátých let 20. století, kdy byla utvářena jednotná archivní organizace a formovaly se jednotné zásady archivní péče. Území dnešního okresu Praha-západ bylo v letech 1949–1960 začleněno do tří správních okresů - Praha-západ, Praha-jih a Praha-východ, které vznikly reorganizací staršího územněsprávního uspořádání. V každém z těchto okresů byl již v roce 1952 jmenován okresní archivář nebo okresní archivní referent, který měl být pomocníkem krajského archivu při budování jednotně řízeného archivnictví na okresní úrovni. Na okrese Praha-jih zastával pozici okresního archiváře nejprve archivář místního národního výboru ve Zbraslavi, od roku 1954 byl archiv umístěn v sídle okresního národního výboru v dnešní pražské Štefánikově ulici. Také v okrese Praha-východ (dříve Jílové u Prahy) byla funkce nakrátko svěřena archiváři místního národního výboru, kterého však brzy vystřídal jiný pracovník. V Jílovém od roku 1944 existoval řádný městský archiv, až do roku 1956 se ale vyvíjel samostatně. Okresní archiv sídlil v budově místního národního výboru v Jílovém, od roku 1959 byl kompletně přestěhován do bývalé věznice místního soudu. Na okrese Praha-západ zřejmě dostatečně odborně zdatný pracovník scházel, takže tu byla jmenována jen okresní archivní referentka – pracovnice okresního národního výboru, sídlícího v pražské Podskalské ulici. Dlouho neřešeným problémem tohoto pracoviště bylo i jeho umístění, až v roce 1957 byl částečně opraven zámek v Úholičkách, kam bylo následně svezeno několik fondů obcí. V roce 1959 navrhlo archivní oddělení krajské správy ministerstva vnitra sloučení okresních archivů Praha-jih, západ a sever. Územní reorganizace z roku 1960 však znemožnila tento záměr realizovat. Starší správní okresy byly zrušeny a namísto nich v sousedství Prahy vznikly okresy Praha-západ a Praha-východ.

Nově utvořený Okresní archiv Praha-západ byl umístěn v sídle okresního národního výboru v Podskalské ulici č. p. 19. Archiv i nadále užíval depozitářů v pražské Štefánikově ulici a v Jílovém u Prahy. V sedmdesátých letech sice existoval příslib vybudování archivní novostavby, namísto ní se ale získal jen další depozitář v Malé Lečici. Tento stav se pak nezměnil až do devadesátých let, kdy zřizovatel archivu musel v důsledku majetkoprávních změn hledat nové prostory pro uložení archiválií. V roce 1995 se podařilo Okresnímu úřadu Praha-západ získat objekt bývalého JZD v Dobřichovicích, který byl následně rozsáhle zrekonstruován. V roce 1996 byly vlastníkům předány budovy původních depozitářů v pražské Štefánikově ulici a v Jílovém u Prahy, na přelomu let 1997/1998 byl vyklizen i objekt v Malé Lečici. Sídlo archivu však i nadále zůstávalo v pražské Podskalské ulici.

V roce 2002 došlo v rámci nové reformy území správy státu k zániku okresních úřadů, zřizovatelů dosavadní sítě okresních archivů. Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Praze se proto od 1. 8. 2002 stal vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Praze. V roce 2008 musel archiv opustit prostory v Podskalské ulici. Sídlo archivu se dočasně přesunulo do objektu rekonstruované hospodářské stavby v Praze 6-Veleslavíně a následujícího roku do Dobřichovic. Po roce 2009 prošla budova archivu řadou úprav, aby mohla plnohodnotně sloužit veřejnosti i odborným pracovníkům. Mimo jiné zde byla vybudována zcela nová badatelna a nové umístění získala též archivní knihovna.


Vedoucí a po roce 1966 ředitelé Státního okresního archivu Praha-západ:

1960-1994 PhDr. Eva Šmilauerová, CSc.
1995-2009 PhDr. Marta Bergová
od 2010 PhDr. Jaroslav Šulc