Informace pro badatele

Kontakní informace

Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29
257 710 492
Email: soka-praha.zapad@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00
Od 1. 3. 2020 slouží badatelna rovněž pro studium archiválií Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Zájemci o studium archiválií si musí návštěvu vždy předem sjednat. Žádosti o nahlížení do archiválií zasílejte e-mailem na soka-praha.zapad@soapraha.cz. O možnosti návštěvy naší badatelny budete vyrozumněni. V případě nejasností volejte na tel. 257 710 492.

Více informací ke studiu archiválií v naší badatelně je k dispozici zde.


Dotazy na badatelnu

Email: soka-praha.zapad@soapraha.cz
Telefon: 257 710 492

Informace pro badatele

SOkA Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích poskytuje své služby badatelům v badatelně v určených badatelských dnech. Studium archiválií v badatelně upravují archivní legislativa a badatelský řád. Při návštěvě archivu badatel vždy předloží průkaz totožnosti a vyplní badatelský list.

V badatelně Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích jsou předkládány ke studiu též archiválie Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení.

Vzhledem k omezenému počtu míst v badatelně a uložení části archiválií v externím depozitáři je nutné si návštěvu naší badatelny předem sjednat. Žádosti o nahlížení do archiválií zasílejte přednostně e-mailem na soka-praha.zapad@soapraha.cz. Uveďte vždy co nejkonkrétněji, jaké archiválie budete chtít studovat. O možnosti návštěvy badatelny budete následně vyrozuměni. V případě nejasností volejte na tel. 257 710 492.

V případě neohlášené návštěvy Vám bude umožněn vstup do badatelny pouze za předpokladu, že jsou zde volná a nerezervovaná místa. Mohou Vám být předloženy archivní pomůcky, na předložení archiválií však není při neohlášené návštěvě nárok.

Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod. Veškeré rozhovory v badatelně je nutné omezit na minimum, aby tím nedocházelo k rušení klidu a studijního prostředí. Badatel může od dozoru požadovat předkládání archivních pomůcek, objednaných a připravených archiválií ke studiu nebo knih a časopisů z archivní knihovny. Jakékoliv další informace poskytuje dozor v badatelně pouze za předpokladu, že tím neruší studijní prostředí a umožňuje mu to aktuální vytíženost.

Archiválie mladší 30 let, které nejsou považovány za zveřejněné, lze předkládat ke studiu pouze za podmínek zák. č. 499/2004 Sb.

Nezpracované archivní fondy a sbírky lze předkládat ke studiu pouze v případě, že to umožňuje stav zpracování a fyzický stav archiválií. V případě odepření studia z důvodu nezpracovanosti může zájemce o studium postupovat dle § 38 odst. 3 zák. č. 499/2004 Sb. Nahlížení do nezpracovaných archiválií lze na základě svolení vedoucího oddělení umožnit rovněž vědeckým pracovníkům a studentům, a to za podmínek uvedených v § 38 odst. 4 zák. č. 499/2004 Sb.

Archiválie, které mohou obsahovat s ohledem na datum vzniku a obsah osobní údaje nebo citlivé osobní údaje žijících osob, nelze předkládat badatelům ke studiu bez předchozí kontroly. Tato kontrola bude provedena v přiměřené době s ohledem na možnosti a úkoly archivu, badatel bude po kontrole archiválií vyrozuměn o výsledku.

Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úhradu reprodukce. Na základě povolení ředitele může též pořizovat vlastní reprodukce, avšak výhradně s pomocí bezkontaktních reprodukčních zařízení a bez použití blesku.

Badatel může využívat i archivní knihovnu, obsahující především regionální literaturu pro okres Praha-západ, základní edice pramenů k českým dějinám, základní díla týkající se české a československé historie, archivnictví, pomocných věd historických, dějin správy, dále jazykové slovníky, encyklopedie, bibliografie atd.

O provedení rešerše, výpis nebo opis archiválií lze požádat prostřednictvím písemné žádosti zaslané archivu (výjimečně též na základě ústní žádosti). V případě potřeby jsou připojené reprodukce archiválií opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). Rešerše, výpisy, opisy a reprodukce archiválií jsou zpoplatněny podle ceníku, který je součástí badatelského řádu.