Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí

Zaměření titulu

Časopis je vědeckým odborným periodikem, které je zaměřeno na historii pražského okolí. To zahrnuje především dnešní okresy Praha-západ, Praha-východ a okrajové části dnešní Prahy mimo historická pražská města, v širším měřítku i další regiony nedaleko Prahy. Časopis přináší příspěvky z široké oblasti historických věd – historie, historické demografie, heraldiky, architektury, kulturních dějin, kunsthistorie či archeologie. Kromě recenzovaných studií, drobnějších materiálů a zpráv poskytuje také prostor pro recenze a anotace literatury a výstav, které souvisí s vymezeným regionem. 

Vydavatelé

Vydávají: Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městké muzeum Čelákovice.

Vedení

Redakční rada (vědecká redakce):

PhDr. Martin Dolejský; Doc. PhDr. Martin Franc, Ph. D.; Mgr. Jan Hrdina, Ph. D.; Mgr. Martin Hůrka (místopředseda); Mgr. Luboš Kačírek, Ph. D.; Mgr. Pavel Koblasa; Mgr. Roman Kolek (předseda); Mgr. Věra Krajíčková; PhDr. JUDr. Pavel Kroupa; Mgr. Jan Kypta, Ph. D.; Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph. D.; Roman Straka; PhDr. Jaroslav Šulc

Výkonná redakce:

PhDr. Martin Dolejský; Mgr. Martin Hůrka; Mgr. Roman Kolek; PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.; Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph. D.; PhDr. Jaroslav Šulc

Periodicita

Časopis vychází 2x ročně.

ISSN

1805-3874

Kontakt

Příspěvky se zasílají na e-mailovou adresu: karin.patrova@soapraha.cz, případně poštou na adresu: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29..

Pokyny pro autory

Sborník přináší poznatky k historii pražského okolí, které je vymezeno územím dnešních okresů Praha-západ, Praha-východ a tzv. Velké Prahy mimo historická pražská města. Ve sborníku lze po dohodě publikovat i texty s územním přesahem nebo vymezené jinak než teritoriálně. Sborník sestává z částí studie, materiály, zprávy a literatura a výstavy; studie podléhají recenznímu řízení. Přijímány jsou příspěvky ze všech historických věd. Uveřejněné příspěvky nejsou honorovány.

Termíny a způsob odevzdávání příspěvků

Uzávěrka pro příspěvky do rubriky recenzované studie je 15. března, pro materiály do 31. března příslušného kalendářního roku. Rukopisy se zasílají v elektronické podobě na e-mailové adresy: roman.kolek@soapraha.cz nebo patrovak@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Státní okresní archiv Praha-východ, Přemyšlení 220, 250 66 Zdiby. Příspěvky lze rovněž po domluvě předat jinému členu redakční rady. Recenze literatury lze zasílat přímo na e-mailovou adresu odborného garanta této rubriky: patrovak@seznam.cz. Odevzdané příspěvky a poskytnuté podklady se vrací zpět jen na základě vyžádání autora. Redakce žádá autory o uvedení doručovací adresy.

Požadavky vůči autorům příspěvků

Rozsah příspěvku do rubrik studie nebo materiály by neměl přesáhnout 50 normostran (1800 znaků včetně mezer na normostranu), u recenzí 6 normostran, u anotací 2 normostrany a u zpráv 10 normostran. Součástí příspěvku do rubrik studie nebo materiály je povinně krátký abstrakt postihující cíl (příp. výsledek) práce a seznam klíčových slov. Překlad do cizího jazyka zajišťuje redakce. Svolení k publikování, je-li ho zapotřebí (především u reprodukcí), si obstarávají zásadně autoři příspěvků. Tato svolení je třeba dodat do redakce společně s příspěvkem. Texty se předávají ve formátu doc, docx, rtf příp. odt, veškeré netextové části příspěvku (obrázky, tabulky, grafy apod.) v samostatných souborech. Obrazové přílohy se předávají v nejvyšší dostupné kvalitě (v minimální velikosti 800 x 1200 bodů, maximálně však 3000 x 4000 bodů), ve formátu JPG, případně TIFF. U obrazových příloh musí být přesně uveden zdroj a krátký popis. Konečný výběr obrazového materiálu je na uvážení redakce.

Způsob citací v poznámkovém aparátu

Při citacích v poznámkovém aparátu se postupuje podle vzoru Českého časopisu historického, případně na základě dohody redakce s autorem (např. u archeologických textů) dle jiného vzoru. Poznámkový aparát se standardně umísťuje na konci strany. Citace z archivního materiálu musí být co nejpřesnější, uvádí se vždy název a místo archivu, název fondu či sbírky a bližší určení (signatura, číslo knihy, inventární číslo, folio).

Ukázky citací:

Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
Karel MALÝ, Der böhmische Beitrag zum Modell des europäischen Absolutismus, in: Gerhard Köbler – Hermann Nehlsen (Hg.), Wirkungen europäischer        Rechtskultur, München 1997, s. 695–705.
Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1654, Praha 1954.
Pavel BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe osvícenského absolutismu v habsburské monarchii, Československý časopis historický 29, 1981, s. 879–905
P. BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe, s. 890. (opakovaná citace) TAMTÉŽ, s. 172n., 178nn. (odkaz k titulu citovanému v předchozí citaci)

V případě opakované citace téhož časopisu, edice, fondu apod. je vhodné uvádět jen jejich zkratku, ta však musí být uvedena v závorce již při první citaci.

Další pokyny

Zkratky a zkratková slova v hlavním textu příspěvku se rozepisují. Je-li s ohledem na charakter textu vhodné (například pro úsporu místa) zkratky použít i v hlavním textu, musí být připojen jejich seznam. V hlavním textu příspěvku není dovoleno užívat jakýkoliv způsob grafického zvýrazňování vyjma tučného písma u nadpisů a kurzívy (podtrhávání, velikost písma, prokládání znaků apod.).

Recenzní řízení

Texty zařazené do rubriky Recenzované studie jsou podrobeny nezávislému recenznímu řízení. Autor je povinen před vydáním zapracovat připomínky recenzentů do studie. Články uveřejněné v rubrice Recenzované studie je možné vykázat jako výsledky výzkumu s cílem získání podpory dle zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).