Archivní fondy a sbírky

 Státní okresní archiv Praha-východ k 31. 12. 2018 spravoval 1663 archivních fondů a sbírek o rozsahu 3545 běžných metrů. Zpracováno podle norem je asi 437 bm. Nejvíce dokumentů pochází z 20. století, méně z 19. století, starší písemnosti jsou vzácné. Deset největších fondů obsahuje 44 % ze všech archiválií. Početně převažují fondy menší, až drobné.

 Státní správu zastupují fondy okresních úřadů Brandýs n. L., Říčany a Praha-venkov-sever, okresních národních výborů z let 1945–1960, ONV Praha-východ (1960–1990) a Okresního úřadu Praha-východ (1990–2002). Velmi využívané jsou operáty ze sčítání obyvatel z roku 1921 (okresy Brandýs n. L. a Říčany), další badatelé ocení nedávno převzaté knihy četnických stanic a okresních velitelství.

  Samosprávu reprezentují fondy okresních zastupitelstev Brandýs n. L. a Říčany. Archivy obcí a měst a fondy místních národních výborů jsou nejpočetnějším typem fondů. Největší z nich – Archiv města Brandýs nad Labem – má zachované pamětní knihy a radní manuály od doby předbělohorské. Archiv města Čelákovice obsahuje městské knihy, z nichž nejstarší (již od r. 1366) je tzv. archivní kulturní památkou. Archiv města Říčany s nejstarší listinou z r. 1575 je cenný soudními manuály (1605–1757). Archiv města Úvaly obsahuje nejstarší listinu (1489) uloženou v  archivu.

  Z justiční správy pocházejí fondy okresních soudů od roku 1850 (Brandýs n. L., Říčany, Praha-východ), o něco menší fondy okresních prokuratur z let 1949–1990 a veřejných notářů. Cenné údaje obsahují např. protokoly komise při zakládání pozemkových knih s příslušnými knihovními výtahy nebo tabely o tzv. vyvázání z gruntu. Pro rodopis bývají důležité dědické a poručenské spisy.

  V písemnostech rozsáhlých fondů finanční správy (Berní správa Brandýs n. L. a Říčany, do roku 1948) se zachovaly vedle majetkových přiznání (zejména tzv. přihlášky majetku 1945/46) i udělené daňové úlevy při stavbách řady dodnes obývaných domů, často doprovázené stavební dokumentací, i jinde nedochovanou. Jako výkonné finanční úřady působily podřízené berní úřady. Důchodkový kontrolní úřad Říčany vykonával dozor nad plněním zákonů a předpisů o nepřímých daních, nad státními finančními monopoly, nad kolky a poplatky aj. Pro období po roce 1990 teprve budou přístupné dokumenty finančních úřadů.

  Hojně využíváno je přes 40 fondů řemeslnických cechů z Brandýsa n. L., Čelákovic, Mnichovic, Říčan, Ondřejova a Škvorce. Cechy ve městech a městečkách mají nejvíce archiválií z 18. a 19. století, nejstarší jsou fondy cechů nákladníků vaření piva (od roku 1561) a řezníků v Brandýse n. L. Na cechy, zrušené v roce 1859, navazují živnostenská společenstva a obchodní grémia. Vedle privilegií a cechovních pořádků (artikule, statuta) se vyskytují především úřední knihy, jako např. knihy mistrů (manuály, mistrovská registra), tovaryšů a učedníků, dále knihy účetní. V aktovém materiálu se zachovaly osobní doklady.

  Z výrobních podniků lze zmínit fond Kovodělné akciové závody Stabenow Čelákovice, dále výrobní družstva (Disk Říčany, Snaha Mnichovice) a okresní podniky průmyslové i služeb z doby socialismu (Monitex Říčany, Unipos Úvaly, Okresní Kovopodnik se sídlem v Brandýse n. L., Uhelné sklady Praha-východ). Zemědělská výroba je zastoupena především fondy několika jednotných zemědělských družstev. Obchod je doložen fondy dělnických konzumních spolků a spotřebních družstev (Jednota). Stavebnictví dokumentují fondy stavebních bytových družstev a okresní stavební podnik, kromě nich však množství stavební dokumentace obsahují i jinde uvedené typy fondů jako např. ONV. Vodohospodářství zastupují malé fondy vodních družstev. Činnost finančních ústavů dokládají čerstvě doplňované fondy záložen a kampeliček.

  O zdravotnictví vypovídají nevelké fondy červeného kříže, nemocenských pojišťoven, Okresního chorobince v Říčanech. Sociální péči dokumentují fondy okresní péče o mládež Brandýs n. L. a Říčany, jakož i lokálních charitativních organizací.

  Archiv pečuje o přibližně 200 fondů škol a školství. Nejstarším je fond měšťanské školy v Brandýse n. L. (od roku 1790), vzácné jsou dokumenty Piaristické koleje v Brandýse n. L. Vedle škol farních, obecných, měšťanských a základních jsou zastoupeny též fondy škol středních, např. brandýského gymnázia a zemědělské školy, čelákovické průmyslovky, říčanského gymnázia a dalších učňovských, pokračovacích a lidových hospodářských škol. Nejčastějšími dokumenty v nich jsou výkazy docházky a prospěchu. Ve fondech místních a újezdních školních rad (sekularizované orgány školského dozoru a správy pro financování škol, správu a údržbu budov i pomůcky) se nacházejí cenné školní matriky. Mezi dokumenty okresních školních rad (výborů) bývají též osobní spisy učitelů.

Dalším typem jsou osobní nebo rodinné fondy (12 fondů), např. pozůstalost brandýského profesora Františka Cejnara. Ovšem torzovité dokumenty k významným osobnostem lze nalézt napříč fondy, např. k malíři Ladovi (rodiště Hrusice), podnikatelům Kolbenovi (rodiště Strančice), Melicharovi (Brandýs), Volmanovi (Čelákovice) atd.

Pramennou základnu archivu doplňují sbírky vzniklé činností několika generací archivářů: sbírky pečetidel a razítek, map a plánů, fotografií, plakátů, soukromých dokladů, vyhlášek apod.

Součástí archivu a jeho služeb je též knihovna s přibližně 12 tisíci svazky, především literatury historicko-vlastivědné, statistické, právní atd. Postupně přibývají záznamy knih v elektronickém katalogu Clavius. Knihovna poskytuje základní knihovnické služby, má sloužit jednak jako doplňkový zdroj informací pro badatele, jednak jako podklad pro odbornou práci archivářů. Studium v knihovně je pouze prezenční.

Přehled všech archivních fondů a sbírek

Informace o všech archivních fondech a sbírkách našeho archivu lze získat z Archivního VadeMeCa.