Často kladené dotazy

Digitalizace

Je pro práci s eBadatelnou nutná registrace?

Není. Prohlížení digitalizovaných archiválií na eBadatelně je přístupné všem bez nutnosti registrace. Registrování uživatelé však mají navíc možnost stahování celých archiválií v ZIP a vkládání uživatelských poznámek.

Předarchivní péče

Jak postupovat ohledně zabezpečení dokumentů při rušení obchodní společnosti, družstva či jiného původce zapsaného v obchodním rejstříku?

Informace pro likvidátory obchodních společností a dalších původců zapsaných v obchodním rejstříku jsou uvedeny zde.

Hledám zemědělské písemnosti zaniklých původců typu "S" i typu "A" s neprošlými skartačními lhůtami. Kam se mohu obrátit?

Obraťte se prosím na firmu:
Profit s.r.o.
správní meziarchiv
Želetice 44
PSČ 671 35
Tel.: 515 236 302
E-mail: meziarchiv@cbox.cz

Využívání archiválií

Rád/a bych znala hodinu svého narození. Kam se mohu obrátit?

Hodinu narození je možné zjistit v tzv. porodopisech. V našem archivu jsou pouze dokumenty, které byly uloženy ve spisovně bývalého Krajského ústavu národního zdraví v Praze. Přestože fond není zcela zpracován, předběžně bylo zjištěno, že máme porodopisy z let 1885-1918 a poté z let 1966-1980. Většina této dokumentace (porodopisů) by se ovšem měla nacházet ve spisovnách konkrétních zdravotnických zařízení, část je uložena i v dalších archivech.

Pracoval/a jsem v organizaci SSM (Socialistický svaz mládeže) a potřebuji potvrzení o zaměstnání?

Bližší informace o mzdových nebo evidenčních listech nám bohužel nejsou známy.

Studoval/a jsem na střední škole a potřebuji potvrzení o absolvování. Kde ho mohu získat?

V centrále Státního oblastního archivu v Praze na Chodovci jsou ukládány pouze dokumenty soukromých středních škol a vyšších odborných škol z území hl. m. Prahy. V ostatních případech doporučujeme obrátit se přímo na zřizovatele školy. V případě pražské střední školy bývá tímto zřizovatelem obvykle Magistrát hl. m. Prahy.

Moji rodiče (prarodiče) byli připraveni o majetek v rámci tzv. Akce „ K „. Kde mohu získat bližší informace?

Některé dokumenty k jednotlivým případům (vystěhovaným rodinám) lze nalézt v archivním fondu Krajská prokuratura Praha, ale pouze v omezené míře. Archivní fondy Krajský výbor Komunistické strany Československa (KV KSČ) a Středočeský krajský národní výbor Praha (SKNV) obsahují pouze obecné instrukce, situační a informativní zprávy apod. (např. Výnos tří ministrů o vysídlování vesnických boháčů z 22.10.1951 atp.).

Náš předek byl zařazen do tábora nucených prací (TNP). Kde můžeme zjistit podrobnosti?

O zařazení do táborů nucených prací rozhodovaly komise o umísťování občanů do TNP , které byly ve středních Čechách čtyři. Dokumenty lze nalézt v archivním fondu Středočeský krajský národní výbor Praha (SKNV) v bezpečnostním referátu nebo referátu vnitřních věcí.

Sháníme doklady k rodinnému majetku (konfiskace, přídělové listiny, I. a II. pozemková reforma, revize majetkových dávek, válečné škody, sčítací listy živností a podniků apod.). Nalezneme nějaké informace ve vašich archivních fondech?

Dokumenty lze hledat v archivním fondu Středočeský krajský národní výbor Praha (SKNV). Převážně v odboru zemědělském, finančním, hospodářském, práce a sociální péče, Fondu národní obnovy, Národním pozemkovém fondu při ministerstvu zemědělství, Státní obvodové úřadovně pro pozemkovou reformu apod. Některé dokumenty lze též najít ve fondech státních statků, velkostatků nebo lesních společenstev uložených ve Státním oblastním archivu v Praze.

Hledám historické fotografie z fondů velkostatků nebo rodinných archivů uložených ve Státním oblastním archivu v Praze. Potřeboval/a bych získat podrobnější informace. Mohu se obrátit na nějakého vašeho odborníka?

Kontaktujte prosím přímo Mgr. Helenu Hlouškovou, tel.: 974 847 342, helena.hlouskova@soapraha.cz.

Hledám písemnosti vzniklé činností zaniklých státních statků. Jsou nějaké písemnosti uloženy ve vašich fondech?

V oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů ve Státním oblastním archivu Praha jsou uloženy písemnosti vzniklé z činnosti státních statků sídlících na území středních Čech. Nejsou zde deponovány písemnosti Státního statku hl. m. Prahy. V tomto případě se prosím obracejte na Archiv hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz).

Českou správou sociálního zabezpečení, příp. současným zaměstnavatelem, mi bylo sděleno, že nemám prokázána odpracovaná léta u dnes již neexistující organizace. Mohu potřebné dokumenty dohledat ve Státním oblastním archivu v Praze?

Dokumenty, které slouží k výpočtu důchodu nebo potvrzení doby zaměstnání (mzdové listy, osobní spisy) nejsou archiváliemi, proto se ve státních archivech neukládají. Archiv proto neposkytuje podklady pro důchodové zabezpečení. Dle informace ČSSZ mohou žadatelé předložit členské průkazy ROH z daného období nebo doložit svědectvím 2 spolupracovníků.

Žadatelé se mohou také obrátit na:

a) likvidátory podniků, kteří jsou povinni zabezpečit uložení těchto dokumentů.
b) přímo na existující společnosti (jejich adresy zjistí na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti – obchodní rejstřík) nebo na nástupnické organizace.

Výjimkou mohou být některé zemědělské podniky a lesní závody sídlící na území Středočeského kraje. V tomto případě pro bližší informace kontaktujte Mgr. Jiřího Smitku (jiri.smitka@soapraha.cz, 974 847 340), vedoucího 2. oddělení, případně pracoviště příslušného státního okresního archivu.

V dubnu 2011 převzal Státní oblastní archiv v Praze ze spisovny Městského soudu v Praze firemní spisy bývalého Krajského soudu obchodního v Praze. Je možné si tyto archiválie objednat ke studio do badatelny?

Státní oblastní archiv v Praze převzal cca 150 běžných metrů soudních spisů a cca 100 běžných metrů soudních protokolů. V současné chvíli není možné dokumenty půjčovat badatelské veřejnosti ke studiu vzhledem k jejich špatnému fyzickém stavu. Byly provedeny stěry na přítomnost aktivních plísní, které bohužel dopadly pozitivně. Převzaté archiválie tedy do konce tohoto roku čeká odplísnění v desinfekční komoře. V převzatých dokumentech lze v omezené míře vyhledávat pouze pro úřední účely.  Nově převzaté dokumenty poté budou muset být archivně zpracovány. Bohužel nemůžeme v současné chvíli sdělit, jak tyto alespoň základní pořádací práce budou dlouho trvat, předpokládáme, že zpřístupňovat dokumenty začneme od konce roku 2012. O případném zpřístupnění alespoň části fondu budeme badatelskou veřejnost informovat.