Informace o omezení provozu Státního oblastního archivu v Praze pro veřejnost od 1. března 2021

chodovec.jpg

V souvislosti s usneseními vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 a č. 199 a s podporou usnesení vlády České republiky z téhož dne č. 198 jsem rozhodl úpravě provozu archivu pro veřejnost s platností od 1. 3. 2021 takto:

Činnosti archivu, během nichž dochází ke styku s veřejností, jsou utlumeny jen na nezbytné minimum, a to z důvodu naplnění požadavku shora uvedených usnesení vlády České republiky na co možná největší snížení mobility obyvatelstva a zároveň maximálního využívání distanční formy práce. Z toho vyplývají následující omezení:
1. úřední činnost archivu může probíhat pouze distančním způsobem. Všechny návštěvy archivářů mimo archiv, např. u původců (z důvodu skartačního řízení, metodické pomoci apod.) jsou zakázány. Výjimku je možné udělit pouze z důvodu nebezpečí z prodlení a je ve výlučné kompetenci ředitele archivu.
2. Úřední činnost archivu v distanční formě probíhá beze změn, tedy podání je možné učinit všemi obvyklými způsoby, nejlépe však datovou schránkou (ID datové schránky k28aiwy) nebo na elektronickou podatelnu e-podatelna@soapraha.cz.
3. Dovolujeme si připomenout, že veškeré činnosti archivu konané podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů nejsou vázány žádnými lhůtami k vyřízení. Přesto zdvořile žádáme veřejnost o strpení, neboť za této situace může dojít k prodloužení odezvy archivu nad obvyklou dobu, na kterou je dosud veřejnost při takových příležitostech zvyklá. Lhůty pro činnosti vykonávané archivem podle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád není tímto ohrazením nijak dotčena.
4. Badatelny Státního oblastního archivu v Praze s účinností od pondělí 1. 3. 2021 otevřeny pro veřejnost za těchto podmínek:
a. Návštěva badatelny archivu je veřejnosti umožněna pouze v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu a pokud nevykonáním studia v badatelně jsou ohroženy životy, zdraví nebo majetek. Každý badatel je povinen nutnost své návštěvy zvážit, své důvody sdělit při objednání termínu, a pokud je to možné, doporučujeme ji raději odložit na příznivější dobu.
b. Každý badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat a odůvodnit, a to prostřednictvím e-mailu, který je uveden níže, u příslušné lokality. Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici.
Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů.
c. Badatelny jsou otevřeny pouze v pondělí a středu od 10:00 do 15:00.
d. V badatelnách je stanoven hygienický limit počtu všech najednou přítomných osob, který je stanoven v návaznost na plochu badatelny a další místní
podmínky, které mají vliv na nutná hygienická opatření. Počty badatelů jsou
stanoveny takto:
I. Chodovec – 4 badatelé, rezervace na: studovna@soapraha.cz
II. Benešov – 1 badatel, rezervace na soka-benesov@soapraha.cz
III. Beroun – 1 badatel, rezervace na soka-beroun@soapraha.cz
IV. Kladno – 1 badatelé, rezervace na soka-kladno@soapraha.cz
V. Kolín – badatelna nadále uzavřena, nesplňuje minimální hygienické limity
VI. Kutná Hora – badatelna dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu
VII. Mělník – 1 badatel, rezervace na soka-melnik@soapraha.cz
VIII. Mladá Boleslav – 1 badatel, rezervace na sokamlada.boleslav@soapraha.cz
IX. Lysá nad Labem – 1 badatel, rezervace na soka-nymburk@soapraha.cz
X. Dobřichovice – 1 badatel, rezervace na soka-praha.zapad@soapraha.cz
XI. Příbram – 1 badatel, rezervace na soka-pribram@soapraha.cz
XII. Rakovník – 1 badatel, rezervace na soka-rakovnik@soapraha.cz
e. Každý badatel je povinen si před vstupem do budovy zakrýt obličej respirátorem, před vstupem do badatelny si umýt ruce mýdlem a vodou, je povinen zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
5) Všechna opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí nadřízených orgánů státní správy.

vrchní rada

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Provoz SOA v Praze od 1. března 2021

Publikováno od 28.02.2021, do 31.12.2021, poslední úprava 18.03.2021 Kempna.